Twórcze metody rekonstrukcji. Tekst literacki tworzywem multimedialnego przekazu.

Abstrakt
Do rozważań na temat inspiracji tekstem literackim w realizacji dzieła multimedialnego wybrałam powieść Toma McCarthy’ego pt. „Resztki”. Wśród repetycji, analogii i aluzji autora śledzimy działania bohatera z amnezją; jego próby odnalezienia autentyczności i zapanowania nad życiem. Te wątki stały się podstawą mojej analizy poszczególnych warstw powieści. Utożsamiam się z bohaterem poprzez podobieństwo wydarzeń życiowych i ich następstw, niemożliwości panowania nad ciałem, funkcjonowania ludzkiego mózgu oraz inspiracji teoriami naukowymi. Poświęcam uwagę konstrukcji książki, obfitującej w opisy detali, by zasugerować niepewność bohatera i odwołania do jego niepamięci. Odwołuję się do eksperymentów językowych. Opisuję działania artystyczno-literackie Franciszki i Stefana Themersonów oraz Georges’a Pereca. Są one kluczowe w rozwikłaniu wielowarstwowej struktury dzieła literackiego — jego obrazowości oraz jego intermedialności. Omawiam klasyczne media analogowe oraz technologie mediów cyfrowych. Dokonuję przewartościowania znanych narzędzi oraz przedstawiam nieoczywiste podejście w procesie twórczym. Rozwijam ideę nieskończonych możliwości — iteracji —elementu budowy tekstu McCarthy’ego i mojej instalacji interaktywnej, która dzięki zastosowanym metodom i regułom umożliwia odbiorcy wpływanie na warstwy wizualne obrazu. Moja realizacja może stanowić studium procesów psychologicznych dochodzenia do normalności po destabilizacji życiowej; staje się ponadindywidualną introspekcją, wglądem w poszczególne stany umysłu na kolejnych etapach normalizacji życiowej.
For the considerations on the inspiration of a literary text in the implementation of a multimedia work, I have chosen the novel by Tom McCarthy entitled Remainder. Among the repetitions, analogies and allusions of the author we follow the actions of an amnesiac protagonist; his attempts to find authenticity and control his life. These threads became the basis of my analysis of the various layers of the novel. I identify myself with the protagonist through the similarity of life events and their consequences, the impossibility of controlling the body, the functioning of the human brain and inspiration with scientific theories. I direct attention to the structure of the book which is full of descriptions of details to suggest the protagonist's uncertainty and references to his oblivion. I refer to language experiments. I describe the artistic and literary activities of Franciszek and Stefan Themerson and Georges Perec. They are crucial in unraveling the multi-layered structure of a literary work — its imagery and its intermediality. I discuss classic analog media and digital media technologies. I re-evaluate known tools and present a non-obvious approach in the creative process. I develop the idea of infinite possibilities - iterations - an element of McCarthy's text construction and my interactive installation which thanks to the methods and rules used allows the viewer to influence the visual layers of the image. My project can be a study of the psychological processes of reaching normality after life destabilization; it becomes supra-individual introspection, an insight into individual states of mind at subsequent stages of life normalization path.
Opis
Promotor: dr hab. Jadwiga Sawicka, prof. UR - 124 s.
Słowa kluczowe
Rekonstrukcja , tekst literacki , multimedialna instalacja interaktywna , iteracje , język programowania Python , Reconstruction , literary text , multimedia interactive installation , iterations , Python programming language
Cytowanie