Analiza aktywności bioelektrycznej mięśni brzucha podczas ćwiczeń wg metody Pilates

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023
Autorzy
Marek, Martyna
Stania, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Ćwiczenia Pilates mogą być wykorzystywane jako terapia uzupełniająca w postępowaniu fizjoterapeutycznym różnych dysfunkcji. Celem badań była ocena aktywności bioelektrycznej mięśni prostego brzucha oraz skośnego zewnętrznego z wykorzystaniem elektromiografii powierzchniowej (sEMG) podczas ćwiczeń wg metody Pilates oraz ich modyfikacji. W eksperymencie wzięło udział 13 studentek w wieku od 20 do 24 lat. Aktywność bioelektryczną mięśni RA i EO zarejestrowano podczas trzech ćwiczeń wg metody Pilates (‘setka’, ‘most’, ‘stanie równoważne’). Każde z ćwiczeń było wykonane dla kilku warunków eksperymentalnych: bez dodatkowego przyboru, z małą piłką i z obręczą, na stabilnym i niestabilnym podłożu. Średnią wartość amplitudy sEMG znormalizowano do wartości maksymalnego skurczu dowolnego (%MVC). Wykazano istotnie najwyższą wartość średniej amplitudy (%MVC) dla mięśni EO oraz RA podczas ćwiczenia ‘setka’ zarówno na stabilnym, jak i niestabilnym podłożu, bez uwzględnienia kryterium użycia dodatkowego przyboru (p<0.001). Analiza statystyczna testem U-Manna Whitneya nie wykazała różnic istotnych statystycznie w aktywności bioelektrycznej obu mięśni pod-czas ćwiczeń Pilates dla różnych warunków eksperymentalnych, tj. stabilne vs. niestabilne podłoże, ćwiczenie bez dodatkowego przyboru vs. ćwiczenie z piłką vs. ćwiczenie z obręczą (p>0.05). Zastosowanie dodatkowych przyborów podczas ćwiczeń Pilates nie wpływa istotnie na aktywność bioelektryczną mięśni RA i EO.
The Pilates exercises might be used as a complementary therapy in physiotherapy practice for various dysfunctions. The aim of this study was to evaluate bioelectrical activity of the rectus abdominis (RA) and external oblique (EO) muscles with surface electromyography (sEMG) during Pilates exercises and their modifications. 13 students at the age range of 20-24 years participated in the experiment. The bioelectrical activity of RA and EO muscles was recorded during three exercises according to Pilates method (‘hundred’, ‘bridging’ and ‘standing balance’). Each exercise was performed in several experimental conditions: with no additional equipment, with a small ball and Pilates ring, on a stable and unstable surface. The average value of sEMG amplitude was normalized to the maximum voluntary contraction (%MVC).The average amplitude (%MVC) of EO and RA muscles was significantly the highest during ‘hundred’ exercise, both for stable and unstable condition, regardless the aspect of the use of additional equipment (p<0.001). U-Mann Whitney’s test revealed no significant differences in bioelectrical activity of both muscles during Pilates exercises for different experimental conditions. The use of additional equipment for Pilates exercises does not significantly affect the bioelectrical activity of the RA and EO muscles.
Opis
Słowa kluczowe
metoda Pilates , mięśnie brzucha , elektromiografia powierzchniowa , Pilates method , abdominal muscles , surface electromyography
Cytowanie
red. Emilian Zadarko, Karolina Przednowek, Wybrane badania naukowe w kulturze fizycznej. Tom 1, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2023, s. 35-45