Znaczenie edukacji z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przygotowaniu do cyfrowego życia

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Piątek, Tadeusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Rozwój społeczeństwa informacyjnego, którego cechą jest życie cyfrowe jego obywateli napotyka różnorakie bariery. Bariery te wynikają głównie z problemów wynikających z szybkiego tempa postępu technicznego, dynamicznych zmian zarówno technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak i ich zastosowań. Tempo tych zmian powoduje starzenie się kompetencji, zwłaszcza kompetencji cyfrowych. Zadaniem edukacji z zakresu ICT jest nabycie w procesie kształcenia przez uczniów takich kompetencji, które w ramach dokształcania i samokształcenia pozwolą redukować te braki kompetencyjne, dając możliwość sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, czyli dadzą możliwość pełni życia cyfrowego obywatelom.
The development of the information society, that it is a feature of the digital life of its citizens encounters various obstacles. These barriers are mainly due to problems arising from the rapid pace of technological progress, the dynamic changes in both ICT and their applications. The pace of these changes causes aging of competence, especially digital literacy. The task of education in the field of ICT is the acquisition by the students in the process of developing such competence within the framework of education and self-education will help reduce these gaps competence, giving the opportunity to the smooth functioning of the information society which will give the opportunity to fully digital life for citizens.
Opis
Artykuł powstał przy współpracy z Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno- Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego (Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego – Pracownia Ergonomii i Organizacji Pracy).
Słowa kluczowe
edukacja , społeczeństwo informacyjne , era cyfrowa , education , information society , digital age
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 12 (2017), s. 110–116