Bezpieczeństwo jako kategoria analizy socjologicznej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Moczuk, Eugeniusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem opracowania jest wskazanie, że pojęcie „bezpieczeństwo”, mimo obecności w wielu przepisach polskiego prawa od roku 1989, nie zostało dotychczas szczegółowo zdefiniowane. Brak definicji bezpieczeństwa w polskim prawie wprowadza chaos pojęciowy w rozumieniu tego zagadnienia. Tym samym bezpieczeństwo może być definiowane w różny sposób, w zależności od dziedziny wiedzy, w jakiej jest rozpatrywane, a więc sekuritologii, prawa, socjologii, psychologii, historii, itp. A zatem socjologia, wraz ze swym aparatem pojęciowym, może zaproponować taką definicję bezpieczeństwa, która wykorzystana będzie w przyszłej ustawie o bezpieczeństwie narodowym.
The aim of the paper is to point out that the term ‘security’ has not been precisely defined yet, although it has been employed in many Polish legal regulations since 1989. The lack of a definition of security in the Polish law causes a conceptual chaos in the understanding of the issue. Hence, security can be defined in a number of ways depending on the field of knowledge it refers to, be it securitology, law, sociology, psychology, history, etc. Therefore, sociology with its conceptual apparatus can suggest a definition of security to be used in the forthcoming law on national security.
Opis
Słowa kluczowe
bezpieczeństwo , safety , definicja bezpieczeństwa , sekuritologia , definition of the safety , securitology
Cytowanie