Ocena komponentów składu ciała niepełnosprawnych kolarzy ręcznych z wykorzystaniem metody pletyzmografii – badania pilotażowe

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023
Autorzy
Dydek, Justyna
Hulewicz, Tomasz
Paśko, Wojciech
Zieliński, Janusz
Wilk, Rafał
Dziadek, Bartosz
Przednowek, Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
U osób dotkniętych niepełnosprawnością ruchową, zwłaszcza tych po urazie rdzenia kręgowego, zachodzą znaczące zmiany w składzie ciała. Ograniczona aktywność fizyczna wśród osób niepełnosprawnych ruchowo często prowadzi do nadwagi lub otyłości. Uprawianie sportu przez te osoby jest w stanie skompensować brak codziennej aktywności ruchowej, a przez to zapobiegać chorobom metabolicznym. Celem niniejszego badania była ocena komponentów składu ciała niepełnosprawnych kolarzy ręcznych z wykorzystaniem metody pletyzmografii. Badana grupa liczyła dziewięciu niepełnosprawnych kolarzy ręcznych startujących w różnych kategoriach niepełnosprawności i reprezentujących Polskę na arenie międzynarodowej w kolarstwie szosowym. Badania wykonano w ramach projektu Akademicki Sport Integracyjny realizowanego w Instytucie Nauk o Kulturze Fizycznej, Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, finansowanego w ramach konkursu „Społeczna odpowiedzialność nauki. Popularyzacja nauki i promocja sportu”. Analiza zebranych danych wykazała, że wszystkie zmierzone parametry charakteryzują się istotnością statystyczną, a poszczególne podgrupy (H2-3 i H4-5) różnią się między sobą pod względem średnich wartości diagnozowanych parametrów.
People with mobility disabilities especially those after spinal cord injury experience significant changes in body composition. Limited physical activity among people with physical disabilities often leads to overweight or obesity. The practice of sport by these people can compensate for the lack of daily physical activity and thus prevent metabolic diseases. The aim of the present study was to evaluate body composition components in disabled hand cyclists using plethysmography. The study group consisted of nine disabled hand cyclists, competing in various disability categories and representing Poland internationally in road cycling. The research was carried out as part of the Academic Integrative Sport project carried out at the Institute of Physical Culture Sciences, College of Medical Sciences, University of Rzeszów and financed as part of the competition 'Social responsibility of science. Popularisation of science and promotion of sport’. Analysis of the collected data showed that all measured parameters are characterised by statistical significance, and individual subgroups (H2-3 and H4-5) differ from each other in terms of mean values of diagnosed parameters,
Opis
Słowa kluczowe
Akademicki Sport Integracyjny , kolarstwo szosowe osób z niepełnosprawnością , Bod Pod , skład ciała , Academic Integration Sport , road cycling for people with disabilities , body composition
Cytowanie
red. Emilian Zadarko, Karolina Przednowek, Wybrane badania naukowe w kulturze fizycznej. Tom 1, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2023, s. 46-54