Fake News as the axis of contemporary Higher Education

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Lafarga Ostáriz, Pablo
Soler Costa, Rebeca
Schultis, Sławomir
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
New digital trends are generating new habits in society. The democratization of mobile devices, such as smartphones, has caused a new paradigm in areas such as access to information and the skills necessary to be an active part of society. The end of this revolution is still impossible to define, however, there are already numerous customs that have been displaced towards virtual contexts. The latest generations are verifying how Information and Communication Technologies (ICTs) are the axis of daily processes, one of them being access to information. During the last decades, the change regarding the consumption of information, as well as entertainment, has become evident, with a clear conversion towards fast and digital reading content. A situation which repercussions are manifested transversally in society, from those generations that have grown up with physical newspapers to the most recent ones and who find non-daily news obsolete. Its impact in the educational field is reflected when considering the personal development of students and their preparation for the 21st century. It is a context in which digital skills are no longer complementary but necessary, from the personal sphere to the professional through the social. Training requirements are reflected in institutions such as higher education, both university, and professional training.
Nowe trendy cyfrowe kształtują nowe nawyki w społeczeństwie. Demokratyzacja urządzeń mobilnych, takich jak smartfony, spowodowała nowy paradygmat w obszarach takich jak dostęp do informacji i posiadanie umiejętności niezbędnych do stanowienia aktywnej części społeczeństwa. Koniec tej rewolucji nadal nie jest możliwy do określenia, jednak istnieje już wiele nawyków, które zostały przesunięte w stronę kontekstów wirtualnych. Najnowsze pokolenia weryfikują, w jakim zakresie technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) stanowią oś codziennych procesów, a jednym z nich jest dostęp do informacji. W ostatnich dekadach zmiana dotycząca korzystania z informacji, a także rozrywki, stała się oczywista, z wyraźną konwersją w kierunku szybkiego i cyfrowego czytania treści. Sytuacja, której reperkusje przejawiają się przekrojowo w społeczeństwie, poczynając od pokoleń, które dorastały z drukowanymi gazetami, po pokolenia dzisiejsze, dla których wiadomości niepodawane codziennie jawią się jako przestarzałe. Oddziaływanie to na sferę edukacyjną znajduje odzwierciedlenie, biorąc pod uwagę rozwój osobisty uczniów oraz ich przygotowanie do XXI wieku. Stanowi kontekst, w którym umiejętności cyfrowe nie są już komplementarne, ale konieczne, zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej oraz społecznej. Wymogi w zakresie kształcenia w tym kierunku są uwzględniane również przez instytucje szkolnictwa wyższego, zarówno uniwersyteckiego, jak i zawodowego.
Opis
Słowa kluczowe
fake news , ICT , higher education , digital competence , Spain , TIK , szkolnictwo wyższe , kompetencje cyfrowe , Hiszpania
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 11 (2022), s. 201-212