Vzdelávanie žiakov stredných odborných ńkôl s využitím IKT

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Vargová, Mária
Piecuch, Aleksander
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Príspevok sa zaoberá vzdelávaním ņiakov na vybraných stredných odborných ńkolách v Ĉeskej a Slovenskej republike. Výskumom sa sledovala obľúbenosť a vyuņívanie IKT v ńkole a v beņnom ņivote.
The article talks about the education at the selected secondary vocational schools in the Czech republic and Slovakia. The research is monitoring the popularity and the usage of the Information and Communication Technologies (ICT) at schools and in daily life.
Opis
Słowa kluczowe
vzdelávanie ņiakov stredných odborných ńkôl , informaĉné technológie , informaĉná gramotnosť , education of the students at the secondary vocational schools , information technologies , informational literacy
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(21)/2017, s. 130–134