Formy aktywności fizycznej osób młodych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023
Autorzy
Sytka, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Aktywność fizyczna zgodnie ze światową organizacją zdrowia (WHO) definiujemy jako „ruch ciała wywołany przez mięśnie szkieletowe, który wymaga energii”. Aktywność fizyczna jest bardzo ważna dla każdego człowieka, szczególnie w młodości. Głównym celem badań było określenie różnic w aktywności fizycznej studentów, studentów pracujących i młodych pracowników. W celu uzyskania opinii respondentów na interesujący temat wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego i technikę ankietową CAWI. W badaniu wzięło udział 124 respondentów. 37,1% z nich określa swoją sprawność fizyczną jako dobrą, natomiast 8,1% jako bardzo niską. Najważniejszym celem ćwiczeń jest poprawa kondycji. Osoby ze wszystkich grup najczęściej wykonują je w domu oraz na świeżym powietrzu. Preferowaną formą aktywności jest chodzenie oraz jazda na rowerze. Pomimo dużej ilości wolnego czasu badane osoby nie decydują się na ćwiczenia w konkretne dni (nieregularność). Powyżej 1/3 respondentów ma dobrą sprawność fizyczną, ponieważ podejmują aktywność fizyczną przynajmniej kilka razy w miesiącu. Osoby, które określiły swoją sprawność fizyczną jako bardzo niską, ćwiczą raz w miesiącu lub rzadziej. Oznacza to, że systematyczne podejmowanie aktywności fizycznej wpływa na poprawę sprawności fizycznej.
According to the World Health Organization (WHO), physical activity is defined as "skeletal muscle-induced body movement that requires energy". Physical activity is very important in the young years of every human being. The main aim of the work is to identify the differences in physical activity of students, working students and young workers. In order to obtain the opinion of the respondents, the diagnostic survey method and the CAWI survey technique were used. 124 respondents took part in the survey. 37.1% of the respondents describe their physical fitness as good, and 8.1% as very low. The most important aspect of exercising is getting into shape. People from all groups are most likely to be active at home and outdoors. The preferred activities are walking and cycling. Despite the large amount of free time, the respondents do not decide to be physically active on specific days (irregularity). More than 1/3 of the respondents have good physical fitness because they undertake physical activity at least several times a month. People who described their physical fitness as very low exercise once a month or less frequently. This means that the systematic exercise of physical activity improves physical fitness.
Opis
Słowa kluczowe
aktywność fizyczna , wolny czas , osoby młode , ćwiczenia , physical activity , free time , young people , exercise
Cytowanie
red. Emilian Zadarko, Karolina Przednowek, Wybrane badania naukowe w kulturze fizycznej. Tom 1, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2023, s. 176-189