Polska szkoła w dobie zagrożenia cyberprzestępczością

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Garwol, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł podejmuje problematykę cyberprzestępczości w szkole, a zwłaszcza najbardziej obecnego wśród uczniów zjawiska cyberprzemocy rówieśniczej. Po omówieniu form szkolnej cyberprzemocy następuje próba charakterystyki problemu i określenia skali zjawiska. W ramach podsumowania zwrócono uwagę na wybrane procedury zapobiegania i postępowania w przypadku ujawnienia tego typu zachowań oraz konieczność uświadamiania młodzieży w tym zakresie.
This article raises the problem of cybercrime in school, especially the most present phenomenon of peers-cyberbullying among students. After discussing the forms of school cyberbullying, there is an attempt to characterize the problem and determine the scale of this phenomenon. Within the summary, attention was paid to the selected procedures of preventing and also dealing with such type of behavior, in case of disclosure. Moreover, the need to make youth aware of cybermechanism was stressed.
Opis
Słowa kluczowe
cyberprzestępczość , cyberprzemoc , szkoła , uczeń , Internet , cybercrime , cyberbullying , school , student
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 13 (2018), s. 113–118