M-learning – wykorzystanie urządzeń mobilnych w procesie kształcenia – stan bieżący, potencjał i bariery

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Komorowski, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie nowych trendów nauczania z wykorzystaniem e-learningu mobilnego oraz badań ukazujących potencjał technologii mobilnych w kształceniu akademickim. Przedstawiono przegląd teorii pedagogicznych, od behawioryzmu do konektywizmu, oraz znaczenie technologii informatycznych w rozwoju kształcenia konektywistycznego. Przedstawiono przegląd badań dotyczących e-learningu mobilnego, w tym model analizy racjonalnej edukacji mobilnej” (The Framework for the Rational Analysis of Mobile Education – FRAME), który zawiera aspekt urządzenia, aspekt ucznia, aspekt społeczny, technologia społeczna, element obejmujący interakcje w nauczaniu oraz użyteczność urządzenia. Każdy z sześciu wymienionych elementów został scharakteryzowany i wskazano najistotniejsze czynniki. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących m-learningu przeprowadzonych wśród studentów i nauczycieli akademickich wybranych polskich uczelni. Zestawienie wyników tych dwóch grup respondentów pozwoliło określić preferencje w zakresie wykorzystania mobilnych usług nauczania zdalnego oraz gotowość technologiczną, poziom niezbędnej wiedzy i kwalifikacji.
The aim of this article is the presentation of the new educational ternds enhanced by mobile e-learning as well as research related to the potential of mobile technology in academic education. The first part contains a review of pedagogical theories,from behaviorism to connectivism, as well as information about the importance of information technology in the development of an education connectivity solution. A short review of research on mobile e-learning is presented. The Framework for the Rational Analysis of Mobile Education (FRAME) is desribed in the following section. FRAME consist of six elements: Device Aspect, Learner Aspect, Social Aspect, Social Technology, Learning Interactions and Device Usability. Each of the six listed items of the FRAME model was characterized and the most important factors identified and described. The next part of the article presents selected results of a survey concerning m-Learning which was conducted among students and teachers from selected Polish universities. A analysis of the results of these two groups of respondents allowed for the description of preference for the use of mobile distance learning services and technological readiness, the level of necessary knowledge and skills.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 32 (2013), s. 97–112