Zintegrowane podejście do społeczno-gospodarczego wymiaru romskiego dylematu: rozwiązania Unii Europejskiej i polska płaszczyzna krajowa

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Szewczyk, Marcin
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przyjęta przez Komisję Europejską w 2010 roku strategia Europa 2020 ma zagwarantować zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu w państwach członkowskich. W ścisłym powiązaniu z Europą 2020 Komisja Europejska przyjęła komunikat Unijne ramy dotyczące krajowych strategii integracji Romów do 2020 roku. Określa on strategiczne ramy umożliwiające likwidację przepaści społecznej i gospodarczej istniejącej pomiędzy społecznością Romów a społeczeństwem głównego nurtu. Wymagane jest do tego jednak zintegrowane podejście każdego z państw Unii Europejskiej wobec romskiego dylematu. Nowy Program integracji społecznej Romów w Polsce na lata 2014–2020 ma nie tylko odpowiadać założeniom wypracowanym podczas 10 lat pracy na rzecz tej społeczności, ale także spełniać założenia tak samej strategii Europa 2020 oraz polskiego Krajowego programu reform Europa 2020, jak i polskich strategii długookresowych: Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030 oraz Strategii Rozwoju Kraju – 2020. W tekście dokonano analizy powyższych dokumentów. Badanie zostało ukierunkowane na te ich składniki, które wiążą się ze spójnością Unii Europejskiej. Stanowią one – a przynajmniej powinny spełniać tę funkcję – podstawę do budowania strategii działań na rzecz spójności rozwoju. Celem badania było wskazanie na wzajemne powiązanie powyższych dokumentów w tym zakresie, określenie ich komplementarności wobec dążenia do spójności społecznej i gospodarczej oraz w efekcie – poziomu ich zintegrowania w tym obszarze (niestety, pozostającego na niskim poziomie), który powinien pozytywnie wpływać na osiąganie ich wspólnych celów.
The Europe 2020 strategy adopted by the European Commission in 2010 is to ensure sustainable and inclusive growth in Member States. In close connection with Europe 2020, the European Commission adopted a Communication entitled EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020. It sets out the strategic framework for the elimination of the social and economic gap that exists between the Roma community and the mainstream society. However, it requires an integrated approach to Roma dilemma for each of the EU countries. The new program of Social Integration of the Roma in Poland for the period 2014–2020 is not only supposed to adapt to assumptions worked out in 10 years of working for the community, but also meets the same assumptions as the Europe 2020 strategy and the Polish National Reform Program 2020 and the Polish long-term strategies: Long-term National Development Strategy, Poland in 2030 and the National Development Strategy – 2020. The text analyzes elements connected with European Union's economy and social components which are the basis for strategy actions taken in order to achieve cohesion development. The aim of the study was to identify the interrelation of these documents in this regard, to determine their complementarity to the pursuit of economic and social cohesion and as a result – their level of integration in this area (unfortunately, remaining at a low level), which should positively affect the achievement of their common goals.
Opis
Słowa kluczowe
Romowie , spójność , strategia , Unia Europejska , Roma , cohesion , strategy , European Union
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 39(3)/2014, s. 366–382