O Feliksie Konecznym uwag kilka

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Skoczyński, Jan
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Tekst dotyczy recepcji dorobku Feliksa Konecznego w ciągu ostatniego ponad półwiecza. Myśl tego niekwestionowanego historyka i teoretyka cywilizacji nie miała warunków do recepcji sine ira et studio. Najpierw była przemilczana jako „reakcyjna”; aktualnie usiłuje się jej nadać wymiar ideologiczny – w duchu międzywojennej Narodowej Demokracji. Brak krytycznego wydania pism Konecznego, ograniczanie się do ich przedruków nie sprzyja ukazaniu tego, co oryginalne i ponadczasowe u myśliciela rodem z Galicji.
The text deals with the reception of Feliks Koneczny’s oeuvre over more than the last half a century. The thought of this undisputed historian and theorist of civilisation has not had the conditions for proper reception sine ira et studio. At first, it was passed over in silence as ‘reactionary’; at present, attempts are being made to give it an ideological dimension – in the spirit of inter-war National Democracy. The lack of a critical edition of Koneczny’s writings and mere access to reprints is not conducive to showing what is original and timeless in the thinker from Galicia.
Opis
Słowa kluczowe
Feliks Koneczny , cywilizacja łacińska , nauka o wielości cywilizacji , współczesna recepcja , historia , Latin civilization , science of the plurality of civilizations , contemporary reception , history
Cytowanie
Galicja. Studia i materiały nr 8/2022, s. 57–72