Nowa pokryzysowa polityka rozwoju zrównoważonego a polska Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Prusek, Andrzej
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest pokazanie relacji i współzależności między nowymi pokryzysowymi teoriami i politykami rozwoju zrównoważonego a wdrażaną obecnie w Polsce Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju. Autor wykazuje, że SOR integruje nowe teorie rozwoju zrównoważonego i inkluzyjnego oparte na badaniach T. Pikettego dotyczących znaczenia zmniejszania nierówności dochodowych dla rozwoju oraz Nowej Ekonomii Strukturalnej Justina Yifu Lina zakładającej zwiększoną odpowiedzialność państwa za kształtowanie procesów rozwojowych.
The aim of the article is to show the relations and interdependencies between the new post-crisis theories and policies for sustainable development and the Responsible Development Strategy currently being implemented in Poland. The author shows that SOR integrates new theories of sustainable and inclusive development, based on T. Piketty’s research on the importance of reducing income inequalities for development, and New Structural Economics described by Justin Yifu Lin and assuming the increased state responsibility for shaping development processes.
Opis
Słowa kluczowe
nowa ekonomia strukturalna , rozwój zrównoważony , strategia rozwoju , New Structural Economics , sustainable development , strategy of development
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 57(1)/2019, s. 173–187