Społeczne aspekty funkcjonowania lokalnej administracji publicznej (na przykładzie powiatów leżajskiego i łańcuckiego)

Abstrakt
Rozprawa podejmuje próbę sporządzenia wielowymiarowej diagnozy społecznych aspektów administracji samorządowej wraz z analizą przyczyn tego stanu. Społeczne aspekty to zespół zagadnień odnoszących się przede wszystkim do takich kwestii, jak: komunikacja społeczna, analiza wpływających skarg na władze i urzędników, realizacja prawa dostępu do informacji publicznej w badanych instytucjach, relacje interpersonalne wśród zatrudnionych, ich zachowania i poglądy na temat własnej pracy zawodowej i jakości realizowanych usług. W pracy dokonano również analizy stanu zatrudnienia w badanych instytucjach od 2004 roku, zaprezentowano opinie klientów na temat funkcjonowania badanych instytucji oraz zdiagnozowano czynniki wpływające na jakość działania administracji, zarówno z punktu widzenia urzędników, jak i klientów urzędów. Podjęte badania obejmują zasięgiem przestrzennym dziesięć losowo wybranych urzędów administracji samorządowej dwóch sąsiadujących powiatów: łańcuckiego i leżajskiego. Badaniami kwestionariuszowymi zostało objętych 187 pracowników samorządowych oraz 202 klientów urzędów. Podjęta przez Autorkę tematyka jest przez wiele środowisk, głównie środowisko polityczne, uznawana za drażliwą i niechętnie się ją publicznie porusza, zwłaszcza w kontekście złożonych deklaracji usprawnienia jej działania i redukcji zatrudnienia. Autorka przekonana o wadze podjętych badań i potrzebie otwartego, społecznego dyskursu na ten temat, formułuje szereg dyrektyw praktycznych oraz wysuwa propozycje dalszych badań socjologicznych.
The main aim of doctoral dissertation is to make a multi-dimensional diagnosis of social aspects of local government, together with an attempt to analyze the causes of this condition. The concept of social aspects is a series of issues relating primarily to issues such as: - social communication in the surveyed offices -analysis of incoming complaints to the authorities and officials, -realization of the right of access to public information in the surveyed institutions -interpersonal relationship among employees, their behavior and beliefs about their work and the quality of the services provided. The paper also analyzes the employment situation in the surveyed institutions since 2004, presents the customer feedback on the functioning of the surveyed institutions and diagnoses factors affecting the performance of the administration, both from the point of view of the officials and office customers. The study undertaken covers a range of ten randomly selected local government bodies of the two neighboring counties: Łańcut and Leżajsk. The survey questions have covered 187 local government employees and 202 office clients. The subject matter undertaken by Author is by many communities, mainly political environment, considered sensitive and reluctant to be broached in the public, especially in the context of the declarations to streamline its operations and reduce employment. The Author is convinced of the importance of research undertaken and need for an open discourse. The Author proposes many practical directives and also gives the proposals of sociological research.
Opis
Słowa kluczowe
Biurokracja , administracja publiczna , społeczne aspekty , urzędnik administracji , Bureaucracy , public administration , social aspects , officer of administration
Cytowanie