Customs handling and sustainable development of enterprises

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Świerczyńska, Jowita
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The aim of the paper is to present the essence of customs handling in the context of sustainable development of enterprises and to discuss its selected instruments of a pro-ecological nature, i.e., e-customs services. Thus, with a view to achieving this objective, the research hypothesis has been formulated as follows: the so-called pro-ecological solutions for handling customs administrative procedures, being familiar with them and their practical application, not only influence the facilitation of export and import transactions, but can also stimulate sustainable development management of enterprises. The article includes a theoretical part, as well as a practical one, in which examples of e-customs services offered in customs handling and benefits resulting from their use are indicated. The findings of the considerations of the paper are presented in the conclusion. The research was based on descriptive and comparative analysis, preceded by a review of sources from the subject literature. In the author’s opinion, transferring selected elements of customs handling from traditional processing to the model which takes advantage of modern information and communication technologies (ICT) helps companies to implement the idea of sustainable development. Information technologies play a key role in reducing the negative impact on the environment, and their development has created numerous new opportunities for customs handling, which are used by customs authorities with increasing success. It is important that over the coming years, the development of e-services for customs handling is continued, thus not only contributing to an improvement of the quality of business services but also the implementation of other aspects that are also crucial from the point of view of sustainable development of enterprises.
Celem artykułu jest charakterystyka istoty obsługi celnej w kontekście zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, a także omówienie jej wybranych instrumentów mających charakter proekologicznych rozwiązań, tj. e-usług celnych. Weryfikacji poddano hipotezę badawczą zakładającą, że tzw. proekologiczne rozwiązania w zakresie administracyjnej obsługi celnej, ich znajomość i praktyczne zastosowanie mają nie tylko wpływ na ułatwianie działalności w zakresie prowadzenia transakcji eksportowych i importowych, ale mogą także stymulować zarządzanie zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstw. Artykuł obejmuje część teoretyczno-definicyjną, jak również praktyczną, w której wskazano przykłady e-usług celnych oferowanych w ramach obsługi celnej oraz korzyści płynące z ich stosowania. W podsumowaniu przedstawiono wnioski płynące z podjętych rozważań. W badaniach wykorzystano analizę opisowo-porównawczą, poprzedzoną przeglądem źródeł literaturowych. Zdaniem Autora, przeniesienie wybranych procesów obsługi celnej z tradycyjnej płaszczyzny na płaszczyznę wykorzystującą technologię ICT (Information and Communication Technologies) powoduje poprawę jej efektywności, pomagając przedsiębiorstwom realizować cele zrównoważonego rozwoju. Technologie informatyczne odgrywają kluczową rolę w zmniejszaniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne, a ich rozwój stworzył wiele nowych możliwości dla obsługi celnej, co jest z coraz większym powodzeniem wykorzystywane przez organy celne. Ważne jest, aby w najbliższych latach rozwój e-usług w ramach obsługi celnej był nadal kontynuowany, wpływając tym samym pozytywnie nie tylko na podniesienie jakości usług biznesowych, ale także na realizacje innych aspektów, w tym także tych istotnych z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.
Opis
Słowa kluczowe
sustainable development , customs handling , customs authorities , e-services , enterprise , zrównoważony rozwój , obsługa celna , organy celne , e-usługi , przedsiębiorstwo
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 69(1)/2022, s. 145–158