Spółdzielnie jako podmioty ekonomii społecznej wpływające na rozwój

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Kawa, Marta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem opracowania było przedstawienie organizacji spółdzielczych jako podmiotów ekonomii społecznej. Scharakteryzowano podstawowe wyróżniki i funkcje ekonomii społecznej oraz wartości i zasady spółdzielcze, które są zbieżne z wartościami ekonomii społecznej. Podmioty ekonomii społecznej, w tym również spółdzielnie, można wykorzystać do rozwiązywania współczesnych dylematów rozwojowych. W sferze ekonomii społecznej działają podmioty ekonomii społecznej, obejmujące cztery główne grupy: przedsiębiorstwa społeczne, podmioty reintegracyjne, podmioty sfery pożytku publicznego oraz podmioty sfery gospodarczej, które tworzą organizacje pozarządowe i spółdzielnie. Zmiany społeczno-ekonomiczne wpływające na wzrost bezrobocia powodują konieczność poszukiwania nowych rozwiązań, które przyczynią się do budowy silniejszego społeczeństwa. Jednym z możliwych rozwiązań jest ekonomia społeczna, rozwój przedsiębiorstw społecznych może zostać jednak spowolniony przez brak zrozumienia ich istoty. Dlatego konieczne jest stworzenie przez państwo warunków umożliwiających dalszy rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów zaliczanych do sektora ekonomii społecznej, w tym również spółdzielni. Duży wpływ na poprawę sytuacji gospodarczej wywierają organizacje spółdzielcze działające w obszarze finansów. Banki spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe wspierają osoby mniej zamożne. Na rozwój lokalnej społeczności mają również wpływ spółdzielnie pracy, grupy producentów rolnych, spółdzielnie socjalne.
The aim of the study was to present the cooperative organizations as actors of social economics. The fundamental distinguishing features and functions of the social economics principles were characterized as well as cooperative values and principles that are aligned with the values of social economics. Social economics entities, including cooperatives can be used to solve the dilemmas of modern development. Social economics entities operate in the sphere of social economics, including four main groups: social enterprises, reintegration entities, public benefit entities sphere and the economic entities sphere that make up the non-governmental organizations and cooperatives. Socio-economic changes affecting the growth of unemployment make it necessary to search for new solutions that will help to build a stronger society. One of possible solutions is the social economics, the development of social enterprises may, however, be affected by lack of understanding of their nature. It is therefore necessary for the state to create conditions for further development of social enterprises and entities belonging to the social economy sector, including cooperatives. Large impact on improvement of economic situation is made by cooperative organizations active in the field of finances. Cooperative banks, cooperative saving and provident funds support less wealthy people. The development of the local community is also affected by labour cooperatives, agricultural producer groups as well as social cooperatives.
Opis
Słowa kluczowe
ekonomia społeczna , spółdzielnia , rozwój , social economy , cooperative , development
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 39(3)/2014, s. 344–354