Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju lokalnego – wybrane aspekty

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-12
Autorzy
Jastrzębska, Władysława
Lechwar, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W oparciu o literaturę przedmiotu oraz zebrane dane empiryczne w pracy przedstawiono wpływ jednostek władzy lokalnej na utrzymanie i rozwój lokalny. Samorząd lokalny dysponujący dobrze zorganizowanymi instytucjami wsparcia może efektywnie oddziaływać na kreowanie działalności gospodarczej oraz wzmocnienie konkurencyjności istniejących firm, przyczyniając się w ten sposób do aktywizacji rozwoju lokalnego.
In the study, basing on the review of literature as well as on the gathered empirical data, there was presented the influence of units of local government on local development. Local self-government with correctly organized institutions of support can efficiently influence creation of economic activity and can strengthen competitiveness of functioning enterprises, and in such way, enhance local development.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 15 (2009), s. 177-187