System oświaty w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Piękoś, Karol
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Okres Rzeczpospolitej Ludowej był czasem wielu zawirowań zarówno natury politycznej, jak i społecznej. Obowiązujący w latach 1945–1989 ustrój wymuszał szereg zmian w systemie edukacji. Nie można zapominać o tym, że był to czas walki z nieznanym już dzisiaj problemem analfabetyzmu. W tamtych czasach ówczesnej władzy udało się ostatecznie tą trudną kwestię rozwiązać. Totalitarny ustrój oraz specyfika tamtego okresu powodowały, że w dzisiejszych czasach negatywnie wspomina się wpływ tamtej rzeczywistości politycznej na oświatę. W artykule ukazana zostanie charakterystyka peerelowskiego systemu edukacji uwzględniająca jego wady i zalety.
The period of the People's Republic was a time of many turbulence both in political and social nature. The ruling system in 1945–1989 forced a number of changes on the education system. One can not forget that it was a time of struggling with the problem of today unknown illiteracy. The authorities of that time managed to solve this difficult issue. The totalitarian regime and the specifics of that period resulted in mentioning the influence of that political reality on current education as negative. In my presentation I will try to show the characteristics of that education system, taking into account its advantages and disadvantages.
Opis
Artykuł powstał pod kierunkiem dr Anny Pięty-Szawara z Zakładu Teorii Państwa, Prawa i Polityki Instytutu Nauk o Polityce Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Słowa kluczowe
edukacja , oświata , Polska , system polityczny , analfabetyzm , education , Poland , political system , illiteracy
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 518–523