Przeszłość w procesie poszukiwania recept na zarządzanie teraźniejszością oraz kreowanie przyszłości

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Słodowa-Hełpa, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Choć opracowanie jest głosem w debacie dotyczącej przyszłości zintegrowanego rozwoju, koncentruje się na przeszłości i ukazuje jej wielokierunkową obecność i rolę w procesie zarządzania teraźniejszością oraz kreowania przyszłości. W pierwszej części zamieszczone zostały liczne argumenty, będące próbą odpowiedzi na wyeksponowane w jej tytule pytanie: Dlaczego zwrot ko przeszłości jest obecnie szczególnie pożądany? W kolejnym fragmencie opracowania sformułowane zostały pytania i postulaty adresowane do kreatorów zintegrowanego rozwoju, zarówno teoretyków, jak i praktyków oraz polityków gospodarczych. Zamiast podsumowania umieszczona została zapowiedź dotycząca drugiej części artykułu.
Although the study is a voice in the debate on the future of integrated development, it focuses on the past and shows its multifaceted presence and role in the process of managing the present and creating the future. The first part contains numerous arguments, which are an attempt to answer the question raised in its title: Why is the turn of the past particularly desired now? In the next part of the study, questions and postulates were addressed to the creators of integrated development, both theoreticians, practitioners and economic politicians. Instead of a summary, there was a preview about the second part of the article.
Opis
Słowa kluczowe
podłoże historyczne , państwo , koncepcja tzw. zakorzenienia , koncepcja zależności od ścieżki , neoliberalizm , nowa ekonomia strukturalna , historical background , state , concept of the so-called rooting , concept of path dependency , neoliberalism , new structural economy historical background
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 57(1)/2019, s. 35–53