Etyczny wymiar idei wychowawczych i inicjatyw społecznych w Galicji w dobie autonomii

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Grzybek, Grzegorz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przeprowadzona w artykule analiza idei wychowawczych i inicjatyw społecznych Galicji okresu autonomii ujawnia kilka istotnych elementów. Biorąc pod uwagę podstawy uzasadnienia oparte na zasadach społecznych Kościoła katolickiego, dla których impulsem była między innymi encyklika Leona XIII „Rerum novarum”, należy wskazać na dwa aspekty. Ukierunkowanie na „katolickość” kształtującą tożsamość dla odradzającego się narodu nie ma wymiaru uniwersalistycznego dla społeczeństwa pluralistycznego. Sytuacja społeczno-polityczna tylko częściowo uzasadnia takie podejście. Podjęta przez duchownych i osoby związane z Kościołem katolickim praca społeczna pozwoliła na odbudowanie zaufania do tegoż Kościoła.
The article analyses the educational ideas and social initiatives of the period of autonomy in Galicia, revealing several important elements. Two aspects should be pointed out by taking into account the rationale of the social principles of the Catholic Church, for which the impetus was provided by Leo XIII’s encyclical „Rerum novarum”, The focus on ‘catholicity’ shaping an identity for a reborn nation does not have a universalist dimension for a pluralistic society. The socio- -political situation only partially justifies this approach. The social work undertaken by the clergy and those associated with the Catholic Church has made it possible to rebuild trust in the Church.
Opis
Słowa kluczowe
idee wychowawcze , inicjatywy społeczne , etyka , autonomia galicyjska , Leon XIII , educational ideas , social initiatives , ethics , Galician autonomy , Leo XIII
Cytowanie
Galicja. Studia i materiały nr 8/2022, s. 306–314