Reforma systemu edukacji czy kolejna gra pozorów?

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Pęczkowski, Ryszard
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiam rozważania będące oceną aktualnego stanu realizacji reformy polskiego systemu edukacji. Oceny tej dokonuję, odwołując się do analizy podstawowego obszaru determinującego efekty podjętych działań reformatorskich, a mianowicie wprowadzonych do praktyki edukacyjnej rozstrzygnięć prawnych. Od ich jakości zależą końcowe efekty reformy systemu edukacji. W artykule podejmuję próbę odpowiedzi na zasadnicze pytanie: Czy autorzy reformy stworzyli warunku prawne umożliwiające efektywne wdrażanie nowych rozwiązań strukturalnych i programowych?
In this article I present reflections which are an estimation of current state of implementation of the Polish education system reform. I have made this estimation based on the analysis of basic area determining effects of undertaken reforming activities that is legal solutions put into education practice. Final effects of education system reform depend on their quality. I'm the article I try to answer a basic question: Have the reform authors created legal circumstances enabling effective implementation of new structure and programmed solutions?
Opis
Słowa kluczowe
reforma systemu edukacji , prawo oświatowe , warunki tworzenia dobrego prawa , normy prawne , education system reform , education law , circumstances for creating good law , legal standards
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(22)/2017, s. 21–28