Społeczna konstrukcja wiedzy w cyberprzestrzeni

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Betlej, Alina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest próba identyfikacji procesu społecznej konstrukcji wiedzy w cyberprzestrzeni i oceny jego implikacji dla rozwoju technologicznie zapośredniczonego społeczeństwa. W prowadzonej przez autora analizie problemu znajdujemy odwołania do koncepcji konstruktywizmu społecznego i społeczeństwa sieci. Wnioski płynące z tekstu kierują uwagę ku problemom związanym z kreowaniem alternatywnych koncepcji rzeczywistości społecznej w cyberprzestrzeni stanowiących potencjalne zagrożenia dla społecznego porządku, nowych źródeł władzy w sieci, a także cyfrowych podziałów społecznych. Artykuł jest przyczynkiem do dalszej dyskusji o systemie edukacji w warunkach zmian społecznych będących następstwem szybkiego rozwoju technologicznego.
The purpose of the article is to identify the process of social construction of knowledge in cyberspace and to assess its implications for further development of technology-based society. There could be found references to the concepts of social constructivism and network society in the taken analysis. The conclusions of the paper direct attention on problems connected with alternative social realities creation in cyberspace which could bring prospective threatens to social order, a new sources of power in network, as well as digital divides. The article is a vital contribution to the debate on education system in the conditions of social changes implicated by rapid technological development.
Opis
Słowa kluczowe
społeczna konstrukcja wiedzy , cyberprzestrzeń , społeczeństwo sieciowe , nowe technologie , social construction of knowledge , cyberspace , network society , new technologies
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(19)/2017, s. 192–198