Wpływ treningu respiracyjnego metodą SpiroTiger na parametry oddechowe i jakość życia chorych na raka płuca

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017-07-11
Autorzy
Tymczak, Monika
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski
Abstrakt
SpiroTiger jest nowoczesną, szwajcarską metodą terapii i treningu respiracyjnego opracowaną przez prof. Boutellier i wsp. wykorzystującą specjalne urządzenie o tej samej nazwie. Działanie urządzenia polega na wymuszonej respiracji ze stałym stężeniem dwutlenku węgla (isocapnic hyperpnea). SpiroTiger to jedyne urządzenie zapewniające ciągły trening przeciwko małemu oporowi. Inne urządzenia umożliwiają wyłącznie krótkotrwały, przerywany trening przeciwko dużemu oporowi, który zapewnia poprawę zaledwie siły mięśni oddechowych. Do badania włączono chorych leczonych z powodu raka płuca w Oddziale Chemioterapii Szpitala Specjalistycznego Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie. W badaniach uczestniczyli kolejno zakwalifikowani (104) chorzy do leczenia chemicznego. Do grupy badanej poddanej treningowi respiracyjnemu metodą SpiroTiger włączono 52 chorych i do grupy kontrolnej, gdzie prowadzono wyłącznie ćwiczenia oddechowe według obowiązujących standardów-52 chorych. W warunkach domowych chorzy wykonywali ten sam zestaw ćwiczeń. Analizę skuteczności terapii zbadano spirometrią, 6-minutowym testem marszowym oraz oceniono jakość życia testem QLQ-C30 i LC13. Celem pracy było:  Ocena wpływu zastosowanych terapii na parametry oddechowe.  Zbadanie wpływu zastosowanych terapii na wynik 6-minutowego testu marszowego.  Analiza zależności pomiędzy parametrami oddechowymi, a wynikiem 6-minutowego testu marszowego.  Analiza wpływu stanu sprawności, stopnia klinicznego zaawansowania i wieku na poziom wydolności chorego w badanych grupach.  Porównanie skuteczności tradycyjnej metody prowadzenia ćwiczeń oddechowych z treningiem respiracyjnym metodą SpiroTiger u chorych na raka płuca.  Analiza wpływu zastosowanych metod na jakość życia chorych na raka płuca. Wnioski:  Uzyskano poprawę w zakresie FVC i FEV1 zarówno w grupie badanej, jak i kontrolnej, jednak wyniki były znacząco lepsze w grupie z zastosowaniem treningu respiracyjnego co było znamienne statystyczne (p< 0,05).  W grupie badanej odnotowano wydłużenie dystansu w 6-minutowym teście marszowym w porównaniu do grupy kontrolnej (p< 0,05).  Wykazano, że wraz z poprawą parametrów oddechowych (FVC, FEV1) wydłużył się dystans pokonany przez chorego w 6-minutowym teście marszowym w grupie badanej i kontrolnej.  Stan sprawności, stopień klinicznego zaawansowania i wiek chorych nie miał wpływu na poprawę wydolności oddechowej zarówno w grupie badanej, jak i kontrolnej.  Trening respiracyjny metodą SpiroTiger okazał się skuteczniejszy w porównaniu do tradycyjnie prowadzonych ćwiczeń oddechowych.  Jakość życia chorych po zastosowanej terapii uległa poprawie zarówno w grupie badanej, jak i kontrolnej. Manifestowało się to szczególnie w zmniejszeniu poziomu męczliwości i dolegliwości bólowych u chorych w grupie badanej oraz poprawie funkcjonowania fizycznego w obu analizowanych grupach.  Analizując skuteczność zastosowanego treningu respiracyjnego metodą SpiroTiger u chorych na raka płuca wskazane jest dalsze kontynuowanie badań na większej liczbie chorych.
SpiroTiger is a Swiss modern method of therapy and respiratory muscle training by Prof. Boutellier et al. A new special device, that bears the same name, is used in this method. Its work depends on the forced respiration of high pressure carbon dioxide (isocapnic hyperpnea). SpiroTiger is the only device that provides constant training against low resistance, while the other devices provide only interval training against high resistance that improves the strength of muscles responsible for breathing. Patients suffering from lung cancer were included in the research. It took place in the Department of Chemotherapy in Brzozów Oncology Center. 104 patients took part in the research. In the study group, 52 patients received SpiroTiger training, whereas the control group including 52 patients performed standard breathing exercises. They performed the same sets of exercises at home. Spirometry, 6MWT, QLQ C30 and LC13 were used to analyze the effectiveness of the therapy. The aims of the research were:  The assessment of the therapy’s influence on respiratory parameters.  The evaluation of the given therapy on the 6MWT.  The analysis of the dependence between breathing parameters and 6MWT.  The analysis of the influence of the physical function, clinical stage and age on the patients’ efficiency in the study group. The comparison between the traditional methods and SpiroTiger used among the patients suffering from lung cancer.  The analysis of the influence of the used methods on the quality of life. Conclusions:  The improvement was reported in FVC i FEV1 in both groups. However, the results were much better in the group that received the respiratory muscle training and it was statistically significant (p< 0,05).  Extended distances in the study group could be seen in 6MWT (p< 0,05).  In both groups, the distance in 6MWT was extended thanks to the improvement in breathing parameters (FVC, FEV1).  Physical function, clinical stage and age did not exert significant effect on the improvement in patients’ efficiency in both groups.  It was demonstrated that SpiroTiger was more effective in comparison with the traditional methods.  It was reported that the quality of life in both groups improved. It was noticed in the level of patients’ fatigue and pain in the study group. Better functioning in both groups was reported.  Analysing the effectiveness of SpiroTiger, it is advisable to continue the research on the larger group of patients suffering from lung cancer.
Opis
Słowa kluczowe
SpiroTiger , rak płuca , trening respiracyjny , lung cancer , respiratory muscle training
Cytowanie