Świat społeczny pełnosprawnych i niepełnosprawnych sportowców oraz jego legitymizacje

Abstrakt
Celem rozprawy doktorskiej było poznanie subiektywnego obrazu świata społecznego pełnosprawnych i niepełnosprawnych sportowców oraz jego legitymizacji. Subiektywne spostrzeżenia zawodników badano przy użyciu metody badań biograficznych z wykorzystaniem wywiadów narracyjnych. Analizę wykonano zgodnie z koncepcją Fritza Schütze. Na potrzeby badania za wyczynowego sportowca uznano jednostkę, która przez okres przynajmniej 4 lat regularnie trenowała sport, uczestniczyła w zawodach co najmniej o randze ogólnopolskiej bądź należy do klubu, który bierze udział w najwyższych rozgrywkach ligowych na terenie województwa podkarpackiego. Jest to również zawodnik, który dąży do rywalizacji i osiągania jak najwyższych wyników. Terenem badań było województwo podkarpackie. Zakres czasowy zbierania materiału badawczego można datować od czerwca 2015 roku do maja 2016 roku. W badaniach wzięło udział 56 wyczynowych sportowców, którzy zostali wybrani za pomocą celowego doboru próby. Jak wynika z przeprowadzonych badań, kariera sportowa zawodników w dużym stopniu jest uzależniona od popularności uprawianego przez nich sportu. Im sport popularniejszy, tym większa jego komercjalizacja. Powstała w ten sposób specyficzna dla świata społecznego sportowców „drabina” stratyfikacji w największym stopniu różnicuje podejmowane przez zawodników działania i przebieg ich kariery sportowej.
The aim of the following doctoral dissertation was to recognise a subjective view on a social world of able-bodied and disabled athletes and its legalisation. Subjective observations of players were tested using a biographic research method with the use of narrative interviews. The analysis was performed according to the Fritz Schütze concept. For the purpose of the test an individual who has been practising a sport regularly for a period of 4 years at least, has been taking part in national competitions at the minimum or is a member of a sports club which participates in league games in podkarpackie voivodeship was considered a professional athlete. This individual is also a player who seeks competition and reaching the highest scores. Podkarpackie voivodeship was the research area. A time period from June 2015 to May 2016 can be assumed as the time of collecting research material. 56 professional athletes, who were chosen using the nonprobability sampling, took part in the research. From the research conducted it results that professional career of athletes depends, to a large extend, on popularity of the sport they do. The more popular the sport, the greater its commercialisation. This way, a stratification ‘ladder’, specific to the athletes’ social world, diversifies actions taken by athletes and the course of their professional career to the greatest degree.
Opis
Słowa kluczowe
sport , aktywność fizyczna , kariera , niepełnosprawność , rehabilitacja , physical activity , career , disability , rehabilitation
Cytowanie