Klemensa Hankiewicza idea filozofii narodowej i słowiańskiej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Mordka, Artur
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule zostaną podjęte trzy aspekty książki Klemensa Hankiewicza „Zarys filozofii słowiańskiej”: 1) relacja między narodem a filozofią; 2) relacja między słowiańskością a filozofią; 3) specyfika filozofii w narodach słowiańskich. Naród jest traktowany przez Hankiewicza jako źródło filozofii, które determinuje główny nurt i treść myśli filozoficznej. Jednakże filozofia stanowi najbardziej znaczący obszar kultury narodowej i umożliwia osiągnięcie wyższego poziomu rozwoju narodu. Książka Hankiewicza jest jedną z pierwszych historii filozofii słowiańskiej i została opublikowana w Rzeszowie w roku 1873. Nie tylko ma dzięki temu historyczne znaczenie, lecz także stanowi świadectwo żywotności filozofii słowiańskiej w czasie, kiedy większość narodów słowiańskich utraciła swą niepodległość.
This article takes into consideration three aspects of Klemens Hankiewicz’s book “Zarys filozofii słowiańskiej”: 1. the relation between nation and philosophy; 2. relation between Slavic characteristics and philosophy; 3. philosophy in the Slavic nations. A nation is treated by Hankiewicz as origin of a philosophy that determines the mainstream and content of philsophical thought. However, philosophy is the most important field of national culture and enables the higher level of nation’s development. Hankiewicz’s book is one of the first history of Slavic philosophy and was published in Rzeszów in 1873. It has not only a historical significance but is also a testimony to the vitality of Slavic philosophy at that time when the most Slavic notions lost their independence.
Opis
Słowa kluczowe
Hankiewicz Klemens , filozofia słowiańska , naród , slavonic philosophy , nation
Cytowanie
Galicja. Studia i materiały nr 2/2016, s. 101–112