SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W WYBRANYCH ASPEKTACH ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI (studium socjologiczne)

Abstrakt
Praca jest próbą połączenia tematyki z zakresu socjologii organizacji, socjologii gospodarki, etyki biznesu oraz praktyki gospodarczej. Opisana w dysertacji strategia społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility/ CSR) obejmuje całą politykę firmy, zarówno zewnętrzną jak i wewnętrzną. Analiza treści publikowanych przez wybrane podkarpackie przedsiębiorstwa oraz analiza raportów pozafinansowych ukazała szeroki wachlarz podejmowanych działań społecznie odpowiedzialnych wobec pracowników. Potwierdzeniem zachodzących zmian nie tylko w świadomości pracowników ale i pracodawców, oraz państw jest wdrażanie obowiązku raportowania (przez określone przedsiębiorstwa) informacji niefinansowych. Przeprowadzone badania pozwalają na stwierdzenie, iż organizacje podejmują i będą podejmować coraz to więcej działań społecznie odpowiedzialnych wobec pracowników. Jest to podyktowane (co zostało potwierdzone w badaniach) chęcią budowania marki pracodawcy, zwiększania zadowolenia pracowników z miejsca pracy, zwiększaniem ich motywacji a także, kreowaniem pozytywnego wizerunku zarówno w społeczności lokalnej jak i wśród pracowników. Przeprowadzone badania skłaniają do przyjęcia założenia, iż realizacja strategii CSR zarówno w wymiarze wewnętrznym (którego wybrane elementy były przedmiotem opisanych w niniejszej dysertacji badań) jak i zewnętrznym jest dodatnio skorelowana z wzrostem pozycji rynkowej firm.
The work is an attempt to combine topics in the field of sociology of the organization, sociology of the economy, business ethics and economic practice. The Corporate Social Responsibility/ CSR strategy described in the dissertation covers the entire company policy, both external and internal. The analysis of content published by selected enterprises in Podkarpackie and the analysis of non-financial reports showed a wide range of socially responsible activities towards employees. Confirmation of changes not only in the awareness of employees, but also employers and states, is the implementation of the obligation to report (by specific enterprises) nonfinancial information. The conducted research allows to state that organizations undertake and will undertake more and more CSR activities towards employees. This is dictated (as confirmed in the research) by the will to build an employer brand, increase employees’ satisfaction from the workplace, their motivation and also create a positive image in the local community and among employees. The conducted research leads to the assumption that the implementation of the CSR strategy both in the internal dimension (of which selected elements were the subject described in this research dissertation) and the external one is positively correlated with the increase of the market position of companies.
Opis
Promotor: dr hab. Maciej Gitling, prof. UR, 279, [10] s.
Słowa kluczowe
koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu , pracownicy , dobór kadr , szkolenia i rozwój , warunki zatrudniania i wynagradzania , the concept of corporate social responsibility , employees , recruitment and onboarding process , training and development , terms of employment and remuneration
Cytowanie