Úloha technického vzdelávania v spoločnosti

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Kozík, Tomáš
Lukáčová, Danka
Kuna, Peter
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Technické vzdelávanie vychádza z každodenných potrieb človeka pri jeho aktívnej účasti na živote spoločnosti, či už na tvorbe spoločenských hodnôt alebo pri uspokojovaní osobných ambícií a záujmov. Autori príspevku zdôrazňujú význam a dôležitosť technického vzdelávania vo vzťahu k všeobecnému vzdelaniu každého jednotlivca. Poukazujú na úlohu základnej školy pri nadobúdaní technickej gramotnosti populácie a na nezastupiteľnosť technického predmetu v štátnom vzdelávacom systéme. Opodstatnenosť technického vzdelávania populácie je dokladovaná na príkladoch vzdelávacích systémov v Japonsku, USA a Nemecku.
Technology education results from everyday needs of man by his active participation in the life of society either in creating social values or in satisfying his personal ambitions and interests. The authors of the paper emphasize the importance of technology education in connection with general education of an individual. They point at the role of elementary school while gaining technology literacy of population as well as at irreplaceability of technology subjects in the state educational system.
Opis
Słowa kluczowe
technické vzdelávanie , tvorivosť , technika a spoločnosť , technology education , creativity , technology and society
Cytowanie
Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(16)/2016, s. 114–120