TIK w wolontariacie jako przestrzeń aktywności prospołecznej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Pieniążek, Marlena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W XXI w. człowiek może izolować się na wiele sposobów. Media oddziałują na jednostkę, m.in. na jej zachowanie, poziom wiedzy, postawy, jak również na kulturę, zmieniając postrzeganie życia rodzinnego, zawodowego oraz modelu uczenia się. Przemiany kulturowe mają związek z poszerzaniem się obszaru wolności. Lansowanie postmodernistycznej ideologii oraz stylu w połączeniu z rozwojem ekonomicznym i postępem technologicznym, a także wszechobecną reklamą doprowadziło do powstania kultury konsumpcji. Odpowiedzią na tę tendencje może być zaangażowanie społeczne, praca wolontarystyczna oraz aktywne uczestniczenie czy wręcz kreowanie przestrzeni medialnej. Coraz częściej działalność prospołeczna jest wspomagane przez nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne czy aplikacje mobilne, a coraz szybciej rozwijającą się częścią trzeciego sektora jest tak zwany e-wolontariat.
In the 21st century, man can isolate himself in many ways. Media affect the unit among others on its behavior, level of knowledge, attitudes as well as affect culture, changing the perception of family and professional life, as well as the learning model. Cultural changes are related to the expansion of the area of freedom, the promotion of postmodern ideology and style in connection with economic development and technological progress, and omnipresent advertising, which led to the emergence of a culture of consumption. The response to this tendency may be social involvement, volunteer work and active participation, or even the creation of media space. Increasingly, pro-social activity is supported by modern information and communication technologies or mobile applications, and so-called e-volunteering is an increasingly fast-growing part of the third sector.
Opis
Słowa kluczowe
media , wolontariat , prospołeczność , technologie informacyjno-komunikacyjne , volunteering , prosociety , information and communication technologies
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 460–466