Edukacja mobilna w szkołach ponadgimnazjalnych – raport z badań

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Wrońska, Marta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Nowoczesna szkoła, jeśli chce być atrakcyjna dla swoich uczniów, nie może być obojętna wobec mediów cyfrowych o charakterze mobilnym, które są na co dzień wykorzystywane przez adolescentów. Technologie mobilne to urządzenia, które mogą być używane przy ciągłej zmianie lokalizacji w terenie, wykorzystując transmisję danych na odległość za pomocą bezprzewodowego medium (częstotliwości fal radiowych). Edukacja mobilna to szeroka gama możliwości, jakie stwarza połączenie technologii mobilnych i bezprzewodowych sieci, które można wykorzystać również w szkole. Dzięki mobilnym urządzeniom można łatwo zmotywować uczniów do sensownej własnej aktywności. Dlatego nauczyciel powinien mieć świadomość, że na każdą technologię w szkole trzeba mieć pomysł, a także umiejętności pozwalające na zastosowanie tych technologii w pracy dydaktycznej. Głównym celem przeprowadzonych przeze mnie badań było pozyskanie odpowiedzi i ich analiza na temat edukacji mobilnej wykorzystywanej w szkole. Skonstruowane autorskie narzędzie badawcze miało zweryfikować opinie nauczycieli w zakresie ich przygotowania do zastosowania edukacji mobilnej (m-learning, mobile learning) w ich szkołach. Wyniki i konkluzje przedstawiam w artykule.
Modern school, if it wants to be attractive to its pupils, cannot be indifferent to digital mobile media which are used on a daily basis by adolescents. Mobile technologies are devices that can be used independently of constant change of location using distant data communication by means of a wireless medium (radio waves frequency). Mobile education therefore is a wide range of possibilities provided by combination of mobile technologies and wireless networks that can also be used at school. Thanks to mobile devices it is easy to motivate pupils to sensible activity. Therefore a teacher should be aware that for each technology he should have an idea and also skill that may allow him to use particular technology in his didactic work. The main purpose of my research was to obtain and discuss answers on mobile education used at school. My own research tool was to verify teachers‟ opinions about their own level of preparation to applying mobile education (m-learning, mobile learning) in their schools. Results and conclusions are presented in the article.
Opis
Część badań została przeprowadzona przez moich studentów w ramach zajęć seminaryjnych realizowanych w latach 2014–2016.
Słowa kluczowe
media cyfrowe , technologie mobilne , edukacja mobilna , zalety i wady edukacji mobilnej , digital media , mobile technologies , mobile education , advantages and disadvantages of mobile education
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(21)/2017, s. 218–224