Zatrudnienie chronione osób z niepełnosprawnościami – wybrane przykłady funkcjonujące w krajach Europy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Garbat, Marcin
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono wybrane elementy rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnienia chronionego osób z niepełnosprawnością, jakie funkcjonują w Europie. Można stwierdzić, iż nie istnieje uniwersalny model w tym zakresie. Każdy kraj posiada swoją oryginalną politykę w zakresie zatrudniania chronionego osób z niepełnosprawnością, opartą na własnych doświadczeniach, kulturze, zasobach oraz możliwościach. Doświadczenie wielu państw wykazało, że jednym z warunków rozwoju rehabilitacji zawodowej jest koordynacja w tym zakresie prac planowanych przez różne instytucje i urzędy. Wynika to z wielostronności samego zagadnienia, narastania z roku na rok nowych problemów, powstania placówek rehabilitacji oraz w zależności od tematyki – podporządkowania problematyki rehabilitacyjnej różnym resortom i instytucjom, które rozwiązują je często na własną rękę.
The article presents selected elements of vocational rehabilitation and supported employment for people with disabilities that exist in Europe. It can be concluded that there is no universal model in this regard. Each country has its original policy on the protected employment of persons with disabilities, based on their own experience, culture, resources and opportunities. The experience of many countries has shown that one of the conditions for the development of vocational rehabilitation is coordination in this field of work planned by various institutions and offices. This is due to the complexity of the issue, new problems rising from year to year, the creation of rehabilitation centres and depending on the subject - subordination of the issue of rehabilitation to various ministries and institutions that solve them often on their own. In many countries there are national advisory committees responsible for coordinating all actions in this regard.
Opis
Słowa kluczowe
osoba z niepełnosprawnością , zatrudnienie chronione , rynek pracy , people with disabilities , Sheltered employment , labor market
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 39(3)/2014, s. 273–281