Od neutralności do członkostwa w NATO. Fińska polityka bezpieczeństwa w cieniu nieprzewidywalnego sąsiada

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-09
Autorzy
Grzela, Joanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Doświadczenia historyczne i długa, wspólna granica z Rosją w sposób oczywisty wpłynęły na fińską politykę bezpieczeństwa, w której od zakończenia zimnej wojny zachodziła ciągłość. Niezmiennie opierała się ona na: niezależnej i wiarygodnej obronie swojego terytorium (głównie lądowego), członkostwie w Unii Europejskiej i niezaangażowaniu wojskowym. Prawdziwa „rewolucja” w fińskiej doktrynie bezpieczeństwa nastąpiła po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Wojna w najbliższym sąsiedztwie zmusiła Finlandię do zrewidowania swojej polityki bezpieczeństwa. Decyzja o przystąpieniu do NATO jest przełomowa, gdyż w jej następstwie Finlandia raptownie zerwała z wieloletnią neutralnością i niezaangażowaniem wojskowym. Po raz pierwszy w swojej historii Finlandia stała się członkiem sformalizowanego sojuszu wojskowego. Celem tekstu jest analiza polityki bezpieczeństwa Finlandii od przyjęcia doktryny neutralności, przez partnerstwo z NATO, aż do członkostwa w Sojuszu.
Historical experiences and a long common border with Russia have obviously influenced Finland's security policy, which has been continuous since the end of the Cold War. It was invariably based on: independent and credible defense of its territory (mainly land), membership in the European Union and military non-alignment. A real "revolution" in Finnish security doctrine occurred after Russia's invasion of Ukraine in February 2022. The war in its immediate neighborhood forced Finland to revise its security policy. The decision to join NATO is a breakthrough because, as a result, Finland abruptly broke with many years of neutrality and military non-alignment. For the first time in its history, Finland became a member of a formal military alliance. The aim of the text is to analyze Finland's security policy from the adoption of the doctrine of neutrality through partnership with NATO to membership in the Alliance.
Opis
Słowa kluczowe
Finlandia , NATO , Rosja , neutralność , niezaangażowanie wojskowe , Finland , Russia , neutrality , military non-alignment
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 3(21)/2023, s. 67-80