Hipermedialne e-podręczniki – nowe medium w edukacji tożsamościowej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Juszczyk-Rygałło, Joanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Upowszechnienie internetu i rozwój publikacji elektronicznych umożliwiły konstruowanie e-podręczników, w których używane są mechanizmy interakcyjności, hipertekstualności i elastyczności strukturalnej. W polskiej rzeczywistości oświatowej podręczniki w formie elektronicznej zostały dopuszczone do użytku szkolnego w 2009 r. U progu dekady ich edukacyjnego wykorzystywania pojawia się potrzeba refleksji teoretyczno-metodologicznej nad tożsamościowymi zadaniami nowoczesnych hipermedialnych e-podręczników. Tej tematyce poświęcony jest prezentowany artykuł.
The popularization of Internet and development of electronic publications has allowed to build hypermedia textbooks, which use interactive mechanisms, hypertextuality and structural elasticity. In Polish education reality textbooks in electronic form were allowed for school use in 2009. Now, after almost a decade of their use, there is a need for theoretical and methodological reflexion on identity tasks of modern hypermedia textbooks. These issues are discussed in this article.
Opis
Słowa kluczowe
edukacja , podręcznik , hipertekst , nowe media , mediatyzacja , tożsamość , education , textbook , hypertext , new media , mediatisation , identity
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(20)/2017, s.256–261