Variácie podôb ženských priezvisk v onlinových médiách z pragmaštylistického hľadiska

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Patráš, Vladimír
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Vzťahy medzi lingválnymi a extralingválnymi podmienkami pri ženských priezviskách sa utvárajú, podmieňujú a komunikačne realizujú na priesečníku variantných (jedinečných) a invariantných (všeobecných) faktorov, vyskytujúcich sa v onymickej sfére príslušného jazyka. Pri posudzovaní oprávnenosti, účinnosti a vhodnosti uplatňovania ženského priezviska v dorozumievaní sa aktivizuje ontologická podstata, pojmový základ propria a individualita nositeľky/používateľky vlastného mena s prirodzeným právom jestvovať s jej „propriálnym logotypom” v rozmanitých jazykoch. Zobrazovaný objekt pritom predurčuje propriu aj sociokultúrny, pragmaštylistický a prakticistický priestor na analýzy, porovnávania a interpretácie s dosahom na konkrétne jazykovo-komunikačné stvárnenie vlastného mena. Cieľom príspevku je priblížiť podmienky variantného nasadzovania ženských proprií do komunikačných udalostí, ktoré sa vyskytujú v komunikačnej sfére onlinovej žurnalistiky. Kontrastívne vybudovaná štúdia s podporou softvérových analytických nástrojov načrtáva podmienky a limituje priestor používania ženských proprií v jazykoch charakteristických rozmanitými štruktúrnymi možnosťami pri prechyľovaní. Materiálový základ a argumentačnú platformu poskytuje spravodajská produkcia onlinových periodík printového typu v slovenčine a čiastočne v češtine.
In regard to feminine surnames, the relations between the linguistic and extralinguistic conditions are formed, determined, and communicated at the intersection of the variant (unique) and invariant (general) factors occurring in the onymic sphere of the language in question. When assessing the legitimacy, effectiveness and appropriateness of the application of a feminine surname in communication, the ontological essence, the conceptual basis of the propria and the individuality of the proper name´s bearer/user with the inherent right to exist with her “proprial logotype” in diverse languages are activated. In doing so, the depicted object also predetermines a socio-cultural, pragma-stylistic and practitioner space for the proprium analyses, comparisons and interpretations, with implications for the concrete linguistic-communicative rendering of the proper name. The aim of this paper is to approach the conditions of variant deployment of feminine propria in communicative events that occur in the communicative sphere of online journalism. A contrastively constructed study, supported by the software analytical tools, outlines the conditions and limits the space for the use of feminine propria in languages characterized by diverse structural possibilities of inflection. The material basis and argumentative platform are provided by the news found in Slovak, and partly Czech print-type online periodicals.
Opis
Słowa kluczowe
proprium , pragmaštylistika , webová žurnalistika , onlinový žáner , kolokácia , propria , pragmatic stylistics , online journalism , online genre , collocation
Cytowanie
Słowo. Studia językoznawcze nr 13/2022, s. 378–397