Doskonalenie zawodowe nauczycieli jako odpowiedź na wyzwania współczesnej edukacji. Z doświadczeń Powiatowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Baracz, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule podjęto próbę analizy współczesnych uwarunkowań i wymagań stawianych profesji nauczyciela. W sposób ogólny omówiono system doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz elementy tworzące ten system w Polsce. Ukazano wyzwania stojące przed współczesnym pedagogiem. Podkreślono specyfikę pracy nauczycieli w aspekcie zmian społeczno-gospodarczych i konieczność ciągłego doskonalenia się. Przeprowadzono analizę badań w obszarze potrzeb edukacyjnych środowiska oświatowego w ramach funkcjonowania powiatowej, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, co pozwoliło wskazać tendencje i preferencje nauczycieli w obszarze doskonalenia zawodowego.
The article attempts to analyse the contemporary conditions and requirements for the teaching profession. The teacher training system and the elements that constitute this system in Poland are discussed in general. The challenges faced by the contemporary educator are shown. The specificity of teachers’ work in terms of socio-economic changes and the need for continuous improvement are emphasised. An analysis of research in the area of educational needs of teachers was carried out in the context of the functioning of the public teacher training institution, which allowed to indicate the tendencies and preferences of teachers in the area of professional development.
Opis
Słowa kluczowe
rozwój zawodowy nauczyciela , edukacja , doskonalenie , kształcenie , system kształcenia , kształcenie nauczycieli , placówka doskonalenia nauczycieli , potrzeby oświatowe , badanie potrzeb edukacyjnych , teacher’s professional development , education , improvement , education system , teacher education , teachers’ improvement centres , educational needs , research on educational needs
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 9 (2021), s. 103–129