Wpływ Rady Szkolnej Krajowej na rozwój sieci szkół elementarnych w Galicji w pierwszym dziesięcioleciu jej działalności (1868–1878)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Pelczar, Roman
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie działalności Rady Szkolnej Krajowej (RSK) w Galicji w pierwszym 10-leciu jej funkcjonowania. W tym okresie polegała ona na reorganizacji istniejących szkół elementarnych (ludowych) oraz na tworzeniu nowych placówek szkolnych. Najpierw przedstawiono prawne i organizacyjne uwarunkowania tworzenia sieci szkół przez RSK na przełomie lat 60. i 70. XIX w. Następnie omówiono jej rolę w zakresie oddziaływania na społeczeństwo Galicji w kwestii ich organizowania. Ukazano także trudności, jakie RSK musiała pokonać. W opracowaniu wykorzystano źródła archiwalne, akty prawne oraz literaturę historyczną. Artykuł może pomóc w badaniach nad oświatą elementarną na ziemiach polskich w czasach zaborów, zwłaszcza na terenie Galicji.
The aim of the article is presentation of activities the National School Council in Galicia in the first decade of its functioning. During this period, it involved the reorganization of existing elementary (folk) schools and the creation of new school facilities. At the beginning it was presented legal and organizational conditions for creating a network of schools by the National School Council at the turn of the 60s and 70s in the nineteenth century. Then, its role was discussed in terms of impact on the society of Galicia regarding organizing them. It also shows the difficulties that the National School Council had to overcome. The text uses archival sources, legal acts and historical literature. The article can help in research on elementary education on Polish lands during the partitions, especially in Galicia.
Opis
Słowa kluczowe
Galicja , galicyjska Rada Szkolna Krajowa , szkolnictwo elementarne (ludowe) w Galicji , szkolnictwo elementarne na ziemiach polskich w czasach zaborów , Galicia , Galician National School Council , elementary (folk) education in Galicia , elementary education in the Polish lands during the partitions of Poland
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr specjalny 1(2018), s. 15–27