Rola i znaczenie inwestycji w rozwoju lokalnym na przykładzie gminy Kurzętnik w latach 2007–2013

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Marks-Bielska, Renata
Dereszewski, Wojciech
Zaborowska, Bożena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Rozwój lokalny uzależniony jest od wielu czynników zarówno egzogenicznych, jak i endogenicznych. Władze lokalne, dbając o rozwój gospodarczy jednostki administracyjnej, którą kierują podejmują działania inwestycyjne. Nie bez znaczenia dla tych działań pozostaje również presja mieszkańców w związku z ich określonymi potrzebami. Ważne jest, aby w sposób umiejętny i efektywny wykorzystać lokalny potencjał, wszelkiego rodzaju zróżnicowane zasoby, którymi dysponują poszczególne gminy. Celem artykułu było przedstawienie i ocena potencjału inwestycyjnego gminy Kurzętnik. Rozważania oparto na danych pochodzących z urzędu badanej gminy i ze strony internetowej Ministerstwa Finansów. Zakres czasowy dotyczył minionego okresu programowania budżetu Unii Europejskiej. Podjęto próbę ustalenia inwestycyjnej zdolności rozwoju gminy, obliczono wskaźnik samofinasowania (udział nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych w wydatkach). Uwagę skoncentrowano również na strukturze dochodów i dynamice wydatków inwestycyjnych. Z przeprowadzonych analiz wynika m.in., że wskaźnik samofinansowania w gminie Kurzętnik w latach 2007–2009 i 2010 utrzymywał się na niskim poziomie, co świadczy o niskim poziomie dochodów majątkowych. Był on również niższy od średniego krajowego poziomu. Wysoka wartość wskaźnika w 2008 r. świadczy o niewykorzystaniu potencjału inwestycyjnego gminy. W latach 2011–2013 analizowany wskaźnik kształtował się na poziomie 89–98%, co oznacza, że w gminie w znacznym stopniu finansuje się inwestycje ze środków własnych, jak również ze źródeł zewnętrznych (dotacje i dofinansowania z funduszy krajowych i z budżetu UE). Na terenie gminy Kurzętnik podjęto i ukończono wiele inwestycji, również takich, które były współfinansowane z funduszy UE (np. budowa ośrodka zdrowia z przebudową drogi i wyposażeniem, budowa szkoły, przebudowa dróg lokalnych, modernizacja i budowa obiektów sportowych, kanalizacja, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej itp.). Inwestycje przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców gminy i turystów.
Local development depends on a number of factors, both exogenous and endogenous ones. Local authorities undertake and pursue investment projects to further the development of the administrative district they govern. The pressure put by local residents and arising from their particular needs is another stimulus behind new investments. Skillful and effective use of the local potential and various resources accessible in a given community is another contributor. The purpose of this article is to present and evaluate the investment potential of the commune of Kurzętnik. The presentation draws on the data obtained from the Council in Kurzętnik and from the webpage of the Ministry of Finance. The investigations spanned the last five-year period of the European Union budget. An attempt has been made to identify the investment capacity of the commune, for which purpose the self-financing ratio was calculated (the contribution of the operating surplus and revenue from property to expenditure). Attention was also paid to the structure of income and dynamics of investment outlays. The analyses have demonstrated that the self-financing ratio in the commune of Kurzętnik in 2007–2009 and 2010 was low, indicating that the commune’s own revenue from property was low as well. In fact, the ratio was lower than the average one for whole Poland. The high value of this ratio in 2008 proves that the commune’s investment capacity was not fully deployed. In 2011–2013, the above ratio was about 89–98%, suggesting that the commune largely financed investments from own resources and from external sources of funds (subsidies and co-financing from national and EU funds). Several investment projects have been commenced and completed in the commune of Kurzętnik, including the ones co-financed with the EU funds (e.g. construction of a health centre, including modernization of an access road and the furnishing of the centre, construction of a school building, modernization of local roads, modernization and construction of sports facilities, construction of a sewage system, thermal insulation of public buildings, etc.). These investments have contributed to the improved life quality of the commune’s residents and visitors.
Opis
Słowa kluczowe
rozwój lokalny , inwestycje , gmina , budżet gminy , local development , investments , commune , commune budget
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 40(4)/2014, s. 145–160