Wybrane imiona pochodzenia germańskiego w ojkonimii Polski (rekonesans)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Górny, Halszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest ojkonimom odantroponimicznym motywowanym imionami germańskimi: Herman, Henryk, Konrad, Zygmunt. Są to imiona chrześcijańskie, znane w Polsce od średniowiecza, używane w postaci podstawowej i wariantywnej, o zmiennej popularności na przestrzeni wieków. Wśród omówionych toponimów znalazły się nazwy średniowieczne (przede wszystkim niemieckie, w większości zmienione urzędowo po 1945 r.), identyfikujące miejscowości głównie na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, ziemi lubuskiej, Pomorzu oraz ojkonimy z młodszą metryką odnoszące się do obiektów usytuowanych najczęściej na historycznych ziemiach Królestwa Polskiego, na których w XIX w. przebiegała planowa kolonizacja. Materiał toponimiczny został przedstawiony w ujęciu chronologiczno-geograficznym w nawiązaniu do aspektu historyczno-kulturowego. Uwzględniona została także struktura ojkonimów mających w podstawie imiona germańskie. Toponimy te powstały głównie w wyniku transonimizacji rozszerzonej (derywacji słowotwórczej i paradygmatycznej).
The article is devoted to the deanthroponymic oeconyms that can trace their origins to Germanic names: Herman, Henryk, Konrad, and Zygmunt. These are Christian names which have been known in Poland since the Middle Ages, and have been used in both their basic and variant forms with varying degrees of popularity over the centuries. Among the discussed toponyms are medieval names (mainly German – officially changed after 1945) that identify localities in Lower Silesia, the Opole region, Lubuskie, and Pomerania as well as oeconyms with more recent origins that refer to objects that are mostly located in the historical lands of the Kingdom of Poland (where planned colonization took place in the 19th century). The toponymic material is presented in chronological and geographical terms with references to the historical and cultural aspects. The structure of the oeconyms that are based on Germanic names was also taken into account. These toponyms were created mainly as a result of extended transonymization (word-formation and paradigmatic derivation).
Opis
Słowa kluczowe
imiona germańskie , toponimy odantroponimiczne , transonimizacja , wariantywność onimiczna , Germanic names , deanthroponymic toponyms , transonymization , onymic variants
Cytowanie
Słowo. Studia językoznawcze nr 13/2022, s. 161–172