Stan odżywienia i skład masy ciała pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020-10-28
Autorzy
Jarmakiewicz-Czaja, Sara
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski
Abstrakt
Cel: Głównym celem pracy była ocena stanu odżywienia i składu masy ciała pacjentów z chorobą LeśniowskiegoCrohna (ChLC) i wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG). Materiał i metody: Do badania włączono 119 pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit oraz odpowiednio dobraną grupę 82 osób zdrowych. Pacjenci wypełniali świadomą zgodę uczestnictwa oraz uzupełniali informacje zawarte w kwestionariuszu. Następnie byli kierowani na badanie gęstości mineralnej kości oraz składu ciała. Wyniki: Zaburzenia stanu odżywienia dotyczyły 39,4% pacjentów z ChLC oraz 53,4% z WZJG. Zarówno tkanka tłuszczowa, beztłuszczowa tkanka miękka, jak i zawartość minerału kostnego (BMC) charakteryzowały się na takim samym poziomie we wszystkich grupach. Wartości gęstości mineralnej kości w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, lewej szyjce kości udowej, jak i całego ciała były istotnie niższe w grupie pacjentów z ChLC i WZJG w porównaniu do grupy kontrolnej. Wnioski: Badanie wykazało istotne różnice w zakresie gęstości mineralnej kości pomiędzy pacjentami z ChLC i WZJG a grupą kontrolną. Nie zaobserwowano różnic w zakresie parametrów składu masy ciała pomiędzy pacjentami z ChLC, WZJG a grupą kontrolną. U pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit istnieje zależność pomiędzy wskaźnikiem masy ciała (BMI) a gęstością mineralną kości całego ciała.
Aim: The study aimed to assess the nutritional status and body composition of patients with Crohn’s Disease (CD) and Ulcerative colitis (UC) in the active phase of the disease. Material and methods: 119 patients with inflammatory bowel diseases and a properly selected group of 82 healthy people were included in the study. Patients after agreeing to participate in the study, patients completed an informed consent to participate and completed the information in the questionnaire and they were directed to study bone mineral density and body composition. Results: Nutritional disorders related to 39.4% of patients with CD and 53.4% with UC. Fat mass, free-fat mass and bone mineral content (BMC) were characterized by the same level in all groups. Bone mineral density values in the lumbar spine, left femur neck and total body density were lower in the group of patients with CD and UC than healthy controls. Conclusions: The study showed significant differences in the mineral density between patients with CD, UC and the control group. There were no differences in body composition parameters between patients with CD, UC and the control group. There is a relationship between body mass index (BMI) and total body bone mineral density in patients with IBD.
Opis
Promotor: prof. dr hab. n. med. Rafał Filip - 214 s.
Słowa kluczowe
nieswoiste choroby zapalne jelit , gęstość mineralna kości , skład masy ciała , stan odżywienia , inflammatory bowel disease , bone mineral density , body composition , nutritional status
Cytowanie