Niepowodzenia szkolne uczniów w czasie pandemii COVID-19 w perspektywie wybranych badań empirycznych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Frączek, Zofia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W tekście tym scharakteryzowano zjawisko niepowodzeń szkolnych uczniów – przedstawiono trudności dydaktyczne i wychowawcze. Zaprezentowano ich specyfikę, syndromy i przyczyny oraz wskazano na możliwości zapobiegania tym niepowodzeniem i wspierania uczniów przejawiających owe trudności. Podjęto także próbę przedstawienia trudności dydaktycznych i wychowawczych, z którymi zmagają się uczniowie w czasie pandemii COVID–19, uwzględniono przy tym dostępne i wybrane wyniki badań empirycznych. Artykuł zamykają propozycje wspierania uczniów przez środowisko szkolne i rodzinne w okresie pandemii i zapobiegania niepowodzeniom szkolnym. Szczególną uwagę zwrócono na potrzebę realizacji intensywnej współpracy i otwartej komunikacji nauczycieli, rodziców i samych uczniów w nowych warunkach, z koniecznością zachowania dystansu społecznego.
In this text the phenomenon of school failure among pupils has been characterized with presentation of didactical and educational difficulties. Their specificity, syndromes and causes have been presented. The author has indicated possibilities of prevention of those failures as well as possibilities of support of the ones manifesting these difficulties. An attempt to outline the didactical and educational difficulties of pupils on COVID-19 pandemic was made. In the process, chosen and available results of empirical research were used. Suggestions of pupils support by school and family environment encloses the article. Special attention was brought to the need of realization of intensive cooperation and open communication among teachers, parents and pupils themselves, as the new circumstances require maintenance of social distancing.
Opis
Słowa kluczowe
niepowodzenia szkolne , nauczyciele , rodzice , uczniowie , pandemia COVID-19 , school failure , teachers , parents , pupils , COVID-19 pandemic
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 8 (2020), s. 76–90