Osobowość nauczyciela akademickiego w warunkach integracji przestrzeni edukacyjnej szkoły wyższej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Kozłowska, Iryna
Zajaczkiwska, Nadia
Kozłowski, Jurij
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Problem rozwoju osobowości nauczyciela akademickiego w kontekście jego działalności zawodowej staje się coraz bardziej aktualny w warunkach współczesnego społeczeństwa. Duża ilość komputerów, rozpowszechnianie nauki na odległość oraz tworzenie wirtualnych przestrzeni edukacyjnych w instytucjach oświatowych – to wszystko wymaga większej uwagi, zmusza do realizacji działań zapobiegających zanikowi bezpośredniej komunikacji studenta z wykładowcą. Dlatego nauczyciel akademicki musi być osobą wszechstronnie rozwiniętą. Integralny rozwój osobowości stanowi podstawę przygotowania nauczyciela akademickiego oraz harmonizacji wszystkich aspektów jego działalności. Konieczne jest zatem stworzenie kompleksowej charakterystyki nauczyciela akademickiego jako wykładowcy-praktyka, wykładowcy-badacza i naukowca uczelni specjalizującej się w określonej dziedzinie nauki. Gotowość do prowadzenia działalności zawodowej to swego rodzaju system charakteryzujący się odpowiednimi wskaźnikami, które w kompleksowym ujęciu pozwalają uzyskać informację o rzeczywistym poziomie pracy nauczyciela. Wskaźniki stanowiące ilościową charakterystykę osobowości odgrywają ważną rolę w porównaniu wyników działalności zawodowej katedr i innych jednostek strukturalnych uczelni. Podkreślić należy, że odpowiednie kształcenie sprzyja rozwojowi możliwości nauczyciela akademickiego.
The problem of a higher education teacher’s personality development in the context of her/his professional activity is becoming more and more urgent in today’s society. The considerable amount of computer aids, the extension of distance learning and the establishment of virtual educational spaces in many education institutions require the increased attention in order not to lose the live communication between students and teachers. Thus, the teacher must be a versatile personality. The integrity of personality development is the major principle of the teachers’ formation, harmonizing all aspects of their activity. Considering such circumstances, it is logical to create a complex characteristic of a teacher of higher education institution as a practitioner, a scholar and a researcher in the field of the educational institution specialization. We think that the preparedness for professional activity as a system characterized by appropriate coefficients, complex consideration of which allows obtaining reliable information about the real level of teacher’s work. The numeric characteristics of the personality component are the coefficients that play an important role in comparing the results of the functioning of the departments and other structural units of higher education institutions. Therefore, the relevant education contributes to the teacher’s potential opportunities development.
Opis
Słowa kluczowe
charakterystyka nauczyciela akademickiego , integracja , przestrzeń edukacyjna w szkolnictwie wyższym , higher education teacher’s personality , integration , educational space of higher education institutions
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 7 (2019), s. 163–173