Правовые механизмы формирования гражданского общества

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-06
Autorzy
Цывирёнко, Ганна
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Różnorodność typów i form, w których realizuje się społeczeństwo obywatelskie, niesie możliwość nie tylko prowadzenia działalności publicznej, ale również realizacji innych celów: społecznych, kulturowych, edukacyjnych, naukowych i administracyjnych, celów z zakresu ochrony zdrowia obywateli kraju, rozwoju kultury fizycznej, obrony interesów obywateli i organizacji oraz pozostałych, które ukierunkowane są na uzyskanie korzyści publicznych. Stąd najczęściej określa się społeczeństwo obywatelskie jako agregat obejmujący edukację społeczną (grupy, kolektywy), połączony specyficznymi interesami (gospodarczymi, etnicznymi, kulturowymi itp.) realizowanymi poza sferą aktywności państwa.
The variety of kinds and forms of displays of civil society gives to the man possibility not only to carry on public activity but also to realize other aims: social, cultural, educational, scientific and administrative, aims of health care of citizens of country, development of physical culture, defence of interests of citizens and organizations and other which are directed on achievement of public benefits. Therefore, more frequent than all, determine civil society as aggregate of the social education (groups, collectives), incorporated by the specific interests (economic, ethnic, cultural and etc.) realized out of sphere of activity of the state.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 14 (2009), s. 211-220