Aktywność ekonomiczna regionów peryferyjnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Leszczewska, Krystyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Aktywność gospodarcza regionów Polski wykazuje znaczny stopień polaryzacji. Odzwierciedla zapóźnienia gospodarcze i społeczne regionów peryferyjnych położonych we wschodniej części kraju obejmujących województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko- mazurskie, wyrażające się głównie w małej atrakcyjności inwestycyjnej tych terenów, niskiej przedsiębiorczości i niższych niż w pozostałych regionach kraju wskaźnikach makroekonomicznych. Utrzymujące się różnice w potencjale ekonomicznym poszczególnych regionów stanowią jeden z podstawowych problemów współczesnej gospodarki. W artykule podjęto problematykę przyczyn peryferyjności regionów, scharakteryzowano aktywność ekonomiczną regionów peryferyjnych w Polsce na tle innych regionów kraju oraz wskazano koncepcje działań służących niwelowaniu różnic między obszarami centrum i peryferii.
Economic activity of Polish regions shows a significant level of polarization. It reflects social and economic retardation of eastern peripheral regions such as lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie and warmińsko-mazurskie voivodeships, which is expressed by smaller investment attractiveness, low level of entrepreneurship and macroeconomic indicators lying under the level of the rest of the country. One of the basic problems of contemporary economy is the still-existing difference in the economic potential of regions. The article describes the causes of regions becoming peripheral, compares economic activity of Polish peripheral regions and other Polish regions and indicates the possible solution that might reduce the differences between central and peripheral regions.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 17 (2010), s. 215–225