Postawy lokalnej społeczności wobec rozwoju turystyki wiejskiej i ich konsekwencje dla obszaru recepcji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Kuźniar, Wiesława
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule dokonano identyfikacji postaw lokalnej społeczności w kontekście kształtowania atrakcyjności produktu turystycznego oraz wskazano preferowane zmiany, mające na celu zwiększenie akceptacji i zaangażowania mieszkańców w realizację przedsięwzięć turystycznych. Założony cel zrealizowano w oparciu o analizę literatury przedmiotu, na tle której zaprezentowano własne wyniki badań i obserwacji, związane z prowadzonym w latach 2010–2012 grantem badawczym. W artykule starano się udowodnić tezę, zakładającą, iż sukces przedsięwzięć turystycznych realizowanych na danym obszarze recepcji zależy nie tyle od walorów turystycznych, co postaw i zachowań podmiotów współtworzących produkt turystyczny gminy/regionu, w tym zwłaszcza od ich kreatywności, pasji, umiejętności współdziałania czy też umiejętności tworzenia długotrwałych relacji. Znaczącą rolę w tym zakresie mają do odegrania mieszkańcy obszaru recepcji. Ich wzrastający udział we współtworzeniu atrakcyjności produktu turystycznego skłania do wskazania działań, mających na celu kształtowanie pozytywnych, a zarazem kreatywnych postaw. Szczególną rolę społeczność lokalna ma do odegrania w zakresie tworzenia „dobrego klimatu” dla turystów oraz kreowania wizerunku. Wśród badanych mieszkańców przeważają neutralne postawy, charakteryzujące się brakiem zainteresowania turystycznym rozwojem obszaru recepcji. Aby włączyć lokalną społeczność w proces tworzenia „dobrego klimatu” dla turystyki, zaleca się przede wszystkim zwiększyć stopnień partycypacji społecznej oraz zintensyfikować przepływ informacji, eksponującej korzyści wynikające z turystyki dla danego terytorium. Wskazane jest również wyodrębnienie lokalnego lidera, koordynującego współdziałanie pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w rozwój turystyki wiejskiej, do których należy także wliczyć mieszkańców obszaru recepcji.
In this paper an identification was made of local community’s attitudes in shaping attractiveness of tourism product and preferable changes aimed at increasing acceptance and involvement of inhabitants in implementation of tourism projects. The established goal was achieved on the basis of subject literature analysis, on background of which were presented own research and observations findings related to realized in 2010–2012 years a research grant. The article attempts to prove a thesis which assumes that the success of tourism undertakings implemented in the given reception area is less dependent on tourism virtues, but on attitudes and behaviour of entities co-creating a tourism product of a municipality/region, especially from their creativity, passion, interaction skills, as well as long-term relationship creating skills. A significant role in this respect has to be played by reception area residents. Their increasing participation in the creation of attractiveness of a reception area inspires to indicate activities aimed at development of positive and at the same time creative attitudes. The special role of a local community has to be played in the creation of a “good climate” for tourists and creating the image. Among the surveyed residents neutral attitudes prevail, characterized by a lack of interest in the reception area of tourism development. To engage a local community in the process of creating a “good climate” for tourism, it is recommended primarily to increase social participation and increase the flow of information, expressing the benefits of tourism in the given territory. It is also advisable to single out a local leader coordinating cooperation between all stakeholders involved in the development of rural tourism, to which the inhabitants of the reception area should also be included.
Opis
Słowa kluczowe
społeczność lokalna , turystyka , wieś , postawy , partycypacja , local community , tourism , rural areas , attitudes , participation
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 42(2)/2015, s. 296–305