Konstytucyjna zasada pomocniczości a świadcząca rola samorządu gminnego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-06
Autorzy
Jaworski, Bogdan
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu badania zostały skoncentrowane na opisie i analizach odnoszących się do wybranych zasad ustrojowych, z położeniem szczególnego akcentu na pomocniczość. Kolejnym wątkiem rozważań jest zwrócenie uwagi na najważniejsze aspekty funkcjonowania samorządu gminnego jako administracji świadczącej. Celem badań jest podjęcie próby powiązania zasady pomocniczości z funkcją świadczącą samorządu gminnego. W konsekwencji przystępując do badań postawiono hipotezę badawczą, która zakłada, że podstawą działalności świadczącej samorządu gminnego jest konstytucyjna zasada pomocniczości. Przeprowadzone analizy pozwoliły na potwierdzenie postawionej tezy oraz przedstawienie wniosku de lege ferenda o potrzebie ujęcia zasady subsydiarności w tzw. ustawach samorządowych. Przedmiotem badań prowadzonych w oparciu o zasadę prawno-dogmatyczną oraz analityczną jest samorząd gminny jako administracja świadcząca.
The research was focused on the description and analysis related to selected systemic principles, with particular emphasis on subsidiarity. Another consideration is to highlight the most important aspects of the functioning of municipal government as providing administration. The aim of this research is an attempt to relate the principle of subsidiarity to the service function of municipal government. As a result, a research hypothesis was formulated, which assumes that the constitutional principle of subsidiarity is the basis of providing activities by municipal self-government. The analyses carried out allowed to confirm the hypothesis and to present de lege ferenda conclusion about the need to include the principle of subsidiarity in the so-called local government laws. The subject of research conducted on the basis of legal-dogmatic and analytical principle is municipal self-government as providing administration.
Opis
Słowa kluczowe
konstytucja , administracja , prawo administracyjne , zasady prawa administracyjnego , samorząd terytorialny , constitution , administration , administrative law , principles of administrative law , local government
Cytowanie
Ius et Administratio nr 2 (51) 2023, s. 58-74