Ocena zależności pomiędzy siłą mięśniową a równowagą, chodem oraz zmęczeniem osób ze stwardnieniem rozsianym

Abstrakt
Stwardnienie rozsiane (SM) należy do przewlekle postępujących chorób neurodegeneracyjnych. Ogniskowe zmiany zapalne w ośrodkowym układzie nerwowym powodują pojawieniem się wielu zaburzeń funkcjonalnych tj.: zaburzeń napięcia mięśni, zaburzeń chodu, zaburzeń koordynacji i równowagi ciała. Celem pracy była ocena zależności pomiędzy siłą mięśni kończyn dolnych a równowagą, chodem i poziomem zmęczenia u osób z SM. Przekrojowe badanie kohortowe przeprowadzono w okresie od stycznia 2019 roku do czerwca 2020 roku. Łącznie w badaniu wzięło udział 170 osób, 20 w badaniu pilotażowym i 150 w badaniu głównym. Do badania głównego zakwalifikowano 90 osób chorych na SM (grupa badana) oraz 60 osób zdrowych (grupa kontrolna). Osoby z SM podzielono na podgrupy zgodnie z nasileniem objawów chorobowych opisanych w skali EDSS. Badanie uzyskało zgodę Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego i zostało zarejestrowane badań w Australian New Zeland Clinical Trial Registry. Oceniano siłę mięśni za pomocą platfromy Biodex System 4 Pro, poziom równowagi za pomocą testu TUG i skali Berg oraz platformy Biodex Balance System SD, prędkość dowolną i maksymalną chodu w testach klinicznych 10MWT i 25FWT, wytrzymałość chodu testem 6MWT oraz poziom zmęczenia skalą FSS. Osoby uczestniczące w badaniu zostali poproszeni o wypełnienie autorskiego kwestionariusza ankiety. Wykazano, że sprawność funkcjonalna w zakresie prędkości dowolnej i maksymalnej wytrzymałości chodu, izokinetycznej siły mięśni prostowników i zginaczy stawu kolanowego oraz równowagi ciała jest istotnie niższa u osób będących na początkowym etapie SM (EDSS ≤ 3) w porównaniu do grupy kontrolnej. Stwierdzono, że sprawność funkcjonalna istotnie maleje wraz z nasileniem się objawów choroby opisanych w skali EDSS.
Multiple sclerosis (MS) is a chronically progressive neurodegenerative disease. Focal inflammatory changes in the central nervous system cause the appearance of many functional disorders, muscle tension disorders, gait disorders, disturbances in body coordination and balance. The aim of this study was to assess the relationship between the strength of the muscles of the lower extremities and balance, gait and the level of fatigue in people with MS. A cross-sectional study was conducted from January 2019 to June 2020. A total of 170 people participated in the study, 20 in the pilot study and 150 in the main study. 90 people with MS (study group) and 60 healthy people (control group) were qualified for the main study. People with MS were divided into subgroups according to the severity of symptoms described in the EDSS scale. The study was approved by the Bioethics Committee of the University of Rzeszów and was registered in the Australian New Zealand Clinical Trial Registry. Isokinetic muscle strength was assessed with the use of the Biodex System 4 Pro dynamometric measuring stand, body balance with the use of the TUG test, the Berg scale and the Biodex Balance System SD platform, free and maximum speed of walking in the 10MWT and 25FWT tests, walking endurance using the 6MWT test and the level of fatigue with the FSS scale. It has been shown that functional efficiency in terms of free velocity and maximum gait endurance, isokinetic strength of the knee extensor and flexors muscles and body balance is significantly lower in patients in the initial stage of MS (EDSS ≤ 3) in comparison to healthy ones. The functional efficiency of people with MS significantly decreases with the worsening of the symptoms of the disease described in the EDSS scale, and an important factor contributing to the reduction of the gait function of the body balance and fatigue is the weakening of the strength of the muscles of the lower extremities.
Opis
Promotor: dr hab. n. o kult. fiz. Mariusz Drużbicki, prof. UR - 169 s.
Słowa kluczowe
SM , sprawność funkcjonalna , chód , równowaga , siła , zmęczenie , MS , functional efficiency , gait , balance , strength , fatigue
Cytowanie