Kurs walutowy a trend produktywności pracy – analiza empiryczna

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Jędrzejczyk, Marcin
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Translacja definiowana jako proces przeliczania wartości z jednej waluty na drugą walutę jest obecnie oparta na rynkowym kursie walutowym. W praktyce zatem prawie każda wielkość, poczynając od dóbr i usług, aktywów, zobowiązań, jak również płac i kosztów pracy jest przeliczana na lokalną walutę przy pomocy bieżącego kursu walutowego. Jedna z najważniejszych metod translacji została przedstawiona przez Balassę i Samuelsona w 1964 roku i traktowała produktywność jako główną determinantę kształtowania się kursów walutowych. Autorzy w pracy dowodzą, że w rozwiniętych krajach produktywność jest zdecydowanie wyższa niż w biedniejszych krajach, co zaburza bezpośrednie stosowanie kursu walutowego. Ostatnio teoria Balassy i Samuelsona została zmodyfikowana przez M. Dobiję, który doprecyzował, że to produktywność pracy stanowi w głównej mierze o sile danej waluty. Produktywność pracy Q została w badaniach zdefiniowana jako iloczyn PKB do kosztów pracy. Głównym celem podjętych badań jest statystyczna weryfikacja i potwierdzenie faktu, że produktywność pracy Q głównie decyduje o relacji wartości dwóch walut. Badanie zakłada estymację parametrów funkcji liniowej metodą najmniejszych kwadratów. Wartość parametru a zbliżona do jedności, a parametru b zbliżona do zera będzie potwierdzać założoną tezę.
Translation understood as a process of restating the value from particular currency to another currency is based on the market exchange rate. So in practice almost every value starting from goods, assets, liabilities ending at wages is converted to US dollars according to the current exchange rate. A fundamental method of translation was originated by Balassa and Samuelson in 1964 who explained that the main driver of exchange rate is productivity, which is higher in developed countries and lower in poor countries. That is why this differences must be eliminated in order to make exchange rate useful. Recently the Balassa – Samuelson theory has been enriched by more precise determination of productivity. Namely an appropriate ratio for the translation procedure has appeared labor productivity Q defined as quotient of real GDP to cost of labor. The main aim of the paper is statistical verification of labor productivity parity as the main driver of exchange rate. In the research there will be estimation of parameters of linear function in which dependent variable represents average exchange rate for the period between particular country and USA and independent variable is average hourly pay quotient modified by labor productivity parity. If the linear function parameters will describe y = x relation the theory of labor productivity as the determinant of exchange rate behavior will be confirmed.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 30 (2013), s. 108–118