Wybrane aspekty wnioskowania statystycznego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Malska, Wiesława
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Często w zastosowaniach technicznych wykorzystuje się działy statystyki matematycznej do analizy danych. W statystyce matematycznej korzysta się z rozkładów teoretycznych zmiennych losowych. W dziale wnioskowania statystycznego, które obejmuje zagadnienia estymacji i weryfikacji hipotez, rozkłady teoretyczne pozwalają na podstawie opracowania wyników uzyskanych jedynie z prób losowych na uogólnienie dla całej populacji generalnej. W przypadku estymacji szacowanie wartości parametrów odbywa się z prawdopodobieństwem równym współczynnikowi ufności. W weryfikacji hipotez podejmowane są decyzje o prawdziwości lub fałszywości hipotezy zerowej z prawdopodobieństwem równym współczynnikowi istotności. W artykule zawarto wybrane aspekty dotyczące wykorzystania wnioskowania statystycznego w analizie danych.
Often in technical applications mathematical statistics are used to analyze data. Mathematical statistics use theoretical distributions of random variables. In the section of statistical inference, which includes issues of estimation and verification of hypotheses, theoretical distributions allow the development of results on the basis of only the results of random sampling on the generalization of the entire population. In the case of estimation, the estimation of the parameter values takes place with a probability equal to the confidence coefficient. Verification of hypotheses makes decisions about the truth or falsity of the null hypothesis with a probability equal to the significance factor. The article includes selected aspects of the use of statistical inference in data analysis.
Opis
Słowa kluczowe
estymacja , hipoteza statystyczna , współczynnik ufności , współczynnik istotności , estimation , statistical hypothesis , confidence factor , significance factor
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(21)/2017, s. 93–99