Funkcje imion żeńskich i męskich w inskrypcjach nagrobnych na dziewiętnastowiecznych polskich katolickich cmentarzach Podola

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Havryliuk, Olena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza imion męskich i żeńskich w inskrypcjach nagrobnych z zabytkowych cmentarzy katolickich Podola (z okresu wiek XIX – początek XX wieku). Imiona na nagrobkach pełnią różne funkcje, m.in. służą rozróżnieniu płci osoby zmarłej, wyróżnieniu jej spośród innych pochowanych na cmentarzu. Ponadto przekazują emocje względem zmarłego, wskazują na relacje rodzinne i szersze aspekty kulturowe. Funkcję kulturową inskrypcji, której wykładnikami są imiona, można rozumieć jako funkcję rodową, pamięci narodu, przynależności do społeczeństwa, a także funkcję patriotyczną. W artykule zwrócono uwagę również na formy imion oraz ich pochodzenie.
The aim of the article is to analyze male and female names in tombstone inscriptions from the historic Catholic cemeteries of Podolia from the 19th century to the beginning of the 20th century. The names on the tombstones fulfill the following functions: they help to distinguish the sex of the deceased person from other people buried in the cemetery. In addition, names convey emotions towards the deceased, indicate family relationships and broader cultural aspects. The cultural function of an inscription, whose exponents are names, can be understood as an ancestral function, national memory, belonging to society, and also a patriotic function. The article also highlights the forms of names and their origin.
Opis
Słowa kluczowe
imię , Kresy Południowo-Wschodnie , Podole , funkcje imion , name , South-Eastern Borderlands , Podolia , name functions
Cytowanie
Słowo. Studia językoznawcze nr 14/2023, s. 59-73