„Dobra szkoła” dawniej a dziś w opinii dzieci, rodziców i nauczycieli – propozycja metodologii badań

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Solecka, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł zawiera charakterystykę szkoły, która jest nie tylko instytucją oświatową, ale także miejscem spełniania różnorodnych zadań i celów. Przybliża również historię wychowania, która zmieniała się pod wpływem wydarzeń i potrzeb ludzi w danych epokach. W artykule przedstawiono propozycję metodologii badań, która umożliwi scharakteryzowanie współczesnej „dobrej szkoły” pod wieloma aspektami z punktu widzenia nauczycieli, rodziców i uczniów.
The article contains the characteristics of the school, which is not only an educational institution, but also a place to fulfill various tasks and goals. It also brings up the history of education, which changed under the influence of events and needs of people in particular epochs, perfecting it. The article presents a research methodology proposal that will allow characterizing the contemporary “good school” in many aspects from the point of view of teachers, parents and students.
Opis
Artykuł powstał pod kierunkiem opiekuna Koła Naukowego „Edukacja bez granic”, dr. hab. prof. UR Wojciecha Walata.
Słowa kluczowe
szkoła , przestrzeń edukacyjna , school , educational space
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 529–534