Wydatki inwestycyjne województw w Polsce w warunkach kryzysu finansów publicznych i wejścia w życie indywidualnych limitów zadłużenia samorządów

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Śmiechowicz, Joanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Województwa pełnią szczególną rolę jako podmioty realizujące znaczną część inwestycji samorządowych. Celem niniejszego opracowania jest zbadanie, jak perspektywa obowiązywania nowego systemu limitowania długu samorządowego wpłynęła na zakres finansowanych przez nie w ostatnich latach inwestycji oraz jak prezentują się aktualne granice zadłużenia województw. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane udostępniane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie, charakteryzujące dochody, wydatki inwestycyjne, zobowiązania i wskaźniki zadłużenia wszystkich województw samorządowych w kraju w latach 2009–2013, sprawozdania z wykonania budżetów poszczególnych jednostek oraz ich wieloletnie prognozy finansowe.
Provinces play a special role as entities financing large part of local government investments. The main aim of this article is to analyze if and how the prospect of the new system of local government debt limitation influenced the investment expenditure and level of debt in provinces in Poland, additionally taking into account income potential of these units. The analysis will be conducted on the data made available by the Regional Audit Office in Lublin, reports of individual entities and their long-term financial projections.
Opis
Słowa kluczowe
wydatki inwestycyjne , zadłużenie , samorząd terytorialny , investment expenditure , debt , local government
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 40(4)/2014, s. 282–292